آخرین مطالب

سبد کالا 17, no. 1 113 140 (5) خرید ارزان

طول مطالعه: 5 دقیقه

اما اعمال این موافقتنامه به همان دلایلی که موجب افزایش سرمایه­گذاری خارجی می­شود، به تضعیف امنیت اقتصادی دولت­ها در صورت عدم اجرای موفقیتآمیز آن و فقدان پشت...

دوستش دارم 17, no. 1 113 140 (2) تحفیفات

طول مطالعه: 5 دقیقه

ـ پیوستن به سازمان جهانی تجارت و اجرای موافقتنامههای آن، به ویژه موافقتنامه ضوابط تجاری سرمایهگذاری، با توجه به آزادی عملی که برای سرمایهگذاران خارجی در وار...