طول مطالعه: 5 دقیقه

طبعاً کاهش و کُندی روند ساخت مسکن جدید بهتدریج روند عرضۀ مسکن را کاهش میدهد و برعکس سرعت و افزایش روند ساخت باعث افزایش عرضۀ مسکن خواهد شد. تفاوت پژوهش حاضر با سایر پژوهشها این است که هدف تقویت الگوسازی قیمت مسکن کلانشهری در ایران در 3 دستۀ متغیر تحقیقپذیر است: دستۀ نخست شامل متغیرهایی است که هم مبانی نظری و هم پژوهشهای معتبر خارجی و داخلی بهصورت تجربی، تأثیرگذاری آنها را نشان دادهاند؛ دستۀ دوم متغیرهایی را در بر میگیرد که پایۀ نظری قوی ندارند یا نتایج مطالعات تجربی دربارۀ تأثیرگذاری جدی آنها متناقض یا ضعیف است؛ دستۀ سوم شامل متغیرهای سهگانۀ پیشگفته، یعنی محدودیت عرضۀ زمین در کلانشهرهای ایران، ساختار انتظارات شکلگرفتۀ ناشی از تحولات مسکن شهر پیشتاز (تهران) و سرایت آن به کلانشهرهای دیگر و نقش روند ادواری عرضۀ مسکن در کلانشهرهای ایران است که باوجود دارابودن مبانی نظری و سوابق تجربی متعدد خارجی کاملاً یا غالباً در مطالعات داخلی مغفول مانده است.  ​​.

آیفون 14 مکس

شاخص کمیابی زمین، سرانۀ زمین کلانشهر در زمان ( : محدودۀ قانونی شهر، : جمعیت شهر. چنانکه مشهود است، رابطۀ شاخص کمیابی زمین، یعنی سرانۀ زمین کلانشهری و قیمت مسکن، درعین معناداری مطابق انتظارات نظری منفی است. آنها در این پژوهش با تأکید بر عوامل سهگانۀ پیشگفته، یعنی محدودیت عرضۀ زمین، چرخۀ عرضۀ ادواری مسکن و نقش انتظارات، علل تفاوت شدید سطح قیمت مسکن و نیز تفاوت نرخ رشد قیمت مسکن در بین کلانشهرهای مختلف و تفاوت این نرخ در سالها و دورههای مختلف را بهصورت تجربی بررسی میکنند و باتوجهبه مبانی نظری در میان عوامل مختلف، درزمینۀ شدت اثر محدودیت نسبی عرضۀ زمین، چرخۀ عرضۀ ادواری، انتظارات، تغییرات درآمد سرانۀ حقیقی ناشی از الگوی رشد متکی به نفت و تغییرات حجم نقدینگی را بر تفاوت سطح و نرخ رشد قیمت مسکن کلانشهری بهشکل تجربی تحقیق میکنند.

در الگوی برآوردشده از فرم لگاریمی متغیرها استفاده شده است. در معادلۀ بالا هزینۀ استفاده از مسکن، قیمت واقعی مسکن، شاخصی از نرخ انتظاری افزایش قیمت واقعی مسکن، نرخ مالیات بر مسکن در کشور مد نظر، مالیات تعدیلشده و نرخ هزینۀ تعمیرات و نگهداری مسکن است. نتایج آزمون کائو در جدول (3) بر همجمعی متغیرهای لگاریتمی دلالت دارد و نشان میدهد متغیرهای مستقل با متغیر وابسته همجمعاند و میان قیمت مسکن و متغیرهای مستقل روابط بلندمدت تعادلی برقرار است. اشاره کرده و نشان دادهاند این متغیرها به سهم خود بر قیمت بازار مسکن در ایران تأثیرگذارند.

این امر تقاضای سرمایهای مسکن را تقویت میکند و مجموع این عوامل در دو طرف عرضه و تقاضا به قیمت مسکن فشار افزایشی وارد میکند. تعداد وقفۀ بهینۀ شاخص انتظارات براساس هر دو آمارۀ آکاییک و حنان کویین، یک وقفه است. اگر سطح و نرخ رشد قیمت مسکن، یک مشکل تلقی شود، شدت آن در همهجا یکسان نیست. 2015) در مطالعۀ مشابهی رشد قیمت مسکن در کلانشهرهای آمریکا را با استفاده از برآورد حداکثر درستنمایی بررسی کردهاند.

خرید گیم تایم World Of Warcraft مکانیسم تأثیر آن به این صورت است که محدودیتهای عرضۀ طبیعی یا دستوری شدید بر عرضۀ زمین در هنگام رشد تقاضا رانت زمین شهری را بهمنزلۀ یکی از نهادههای تولید افزایش میدهد. کنترل رشد نقدینگی توأم با سیاستهای جدیِ پادچرخهای در بازار مسکن با ابزار تنظیمگر، نظیر مالیات، عوارض و نرخ تسهیلات ساخت، به هدف یکنواسازی و ثباتبخشی به بازار مسکن یاری میرساند و مانع نوسانهای دورهایِ شدید در بازار مسکن میشود یا شدت آن را تعدیل میکند. درنهایت 2 عامل کلیدی شوک و بیثباتی شدید در بازار مسکن از یک سو ساختار چرخهای عرضۀ مسکن در ایران و از سوی دیگر شدت رشد نقدینگی است.

از طرف دیگر نرخ ارز در برخی شرایط بر قیمت بسیاری از مصالح ساختمانی، مانند فولاد و نظایر آن، نیز اثر دارد. ضریب شاخص انتظارات نیز مثبت و معنادار است که با مبانی نظری انطباق دارد. این متغیر نیز دارای مبانی نظری قوی و ازجمله متغیرهایی است که در مقالات پیشین داخلی به آن توجه شده است. علت این امر بهطور عمده به سهم نسبتاً اندکِ هزینۀ ساخت در قیمت مسکن در برخی شهرهای بزرگ مربوط میشود.

کلانشهرهای منتخب در مدل ذکرشده بر این اساس انتخاب شدهاند که در دورۀ مورد مطالعه، دادهها و آمار مربوط به مدل دربارۀ آنها موجود بوده و این آمار، تنوع دادهای لازم را برای تخمین فراهم آورده است. آیا واردکردن تأثیر احتمالی این عامل در مدل و بررسی شدت آن بهصورت تجربی امکانپذیر است. این عامل هم جای تأمل جدی دارد و ممکن است بخشی از پیچیدگی بازار مسکن ایران را توضیح دهد؛ درحالیکه غالباً در مطالعات پیشین مغفول مانده است.

قرعه کشی ایران خودرو 4 اردیبهشت
&;​!

باتوجهبه اینکه متغیرها، همگی، در سطح مانا قرار ندارند، برای استفاده از مدل لگاریتمی، همجمعیِ متغیرها با استفاده از آزمون همجمعیِ کائو بررسی شد. نتایج این تحقیق نشان میدهد برای بیشتر شهرهای نمونه، تغییر عوامل بنیادی، مثل درآمد حاصل از دستمزد، تأمین زمین و هزینههای ساخت، بخش عمدهای از تفاوت واقعی قیمت مسکن را توضیح میدهد. نتایج نشان میدهد عواملی مانند تغییرات تولید ناخالص داخلی، تغییرات جمعیت، هزینۀ ساخت مسکن و شاخص قیمت مسکن دورۀ قبل، اثر مثبت و میزان پروانههای ساختمانی اثر منفی و معناداری بر شاخص قیمت مسکن دارند.

قرعه کشی خودرو تیر 1401 نتایج این تحقیق نشان میدهد نرخ شهرنشینی، نرخ اجارهبها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری و شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت بر قیمت مسکن معکوس برآورد شده است. حال اگر عرضۀ زمین غیرمتناسب با تحولات طرف تقاضا بهشدت محدود باشد، تقاضای سرمایهای را نیز برای مسکن و زمین، تحریک و تقویت میکند و رانت زمین کلانشهری را افزایش میدهد.

آیفون 14 پرو مکس قیمت برای تجزیهوتحلیل تأثیر این متغیرها بر قیمت مسکن از روش خودتوضیح با وقفههای توزیعی و از دادههای 1370-1387 استفاده شده است. به دلایل گفتهشده برای تفسیر نتایج از مدل لگاریتمی استفاده شد. در مطالعات تجربی از شاخصهایی نظیر قیمت مسکن، ارزش پولی سرمایهگذاری یا ارزش افزودۀ واقعی در بخش مسکن بهمنزلۀ شاخص شناسایی چرخههای تجاری رکود و رونق مسکن استفاده شده است. یکی از متغیرهای مهم که دارای مبنای نظری است و تأثیر شناختهشدهای بر قیمت مسکن و تفاوت آن دارد، درآمد شهری است.

یک روش انتخاب شود. که برطبق آن، قیمت مسکن با درآمد واقعی رابطۀ مثبت دارد (جانسون و واتووا، 2007: 219). باتوجهبه وابستگی رشد اقتصادی ایران به درآمدهای نفتی، متغیر رشد درآمد حقیقی در ایران نیز به نوسان این درآمدها وابسته است. مطابق انتظار، رابطۀ بین این 2 متغیر، معکوس است. شاخص انتظارات، قیمت مسکن شهر تهران در دورۀ . 3- به تحلیل و تبیین بازار مسکن و کاهش خلأ پژوهشی مزبور کمک میکند؟ یک روش انتخاب شود. مروری بر پیشینه و مطالعات انجامشده.

آخرین بروزرسانی در: