طول مطالعه: 5 دقیقه

برای سال­های بعد نیز بهترتیب تعداد خودروهای شمارهگذاری شده­ هر سال به تعداد تجمعی سال 1381 افزوده شده است. تقاضای انرژی در بخش صنعت، تولید یا ارزش افزوده بخش، اشتغال، قیمت انرژی، متغیر مجازی و نیز زمان است. که در آن، کل انرژی مصرفی بخش صنعت، متوسط وزنی قیمت انرژی و تقاضای بالقوه انرژی در صنعت می­باشد. این متغیر از آن جهت مهم است که شیوه­های سنتی حمل­ونقل نقش مهمی در کشورهای در حال توسعه ایفا می­کنند، بنابراین منظور نکردن آن­ها در تابع تقاضا، منجر به در نظر نگرفتن ویژگی­های این کشورها در تقاضای انرژی می­شود (شاکری، 1389، ص 17). در این مقاله، از آمار و اطلاعات تعداد خودروهای بنزین­سوز شماره­گذاری شده در استانهای کشور که از اداره­ی راهنمایی و رانندگی اخذ شده است، در برآورد مدل استفاده شده است.

مسکن ملی ثبت نام

از سویی، بهدلیل ادغام آمار استانهای خراسان جنوبی و خراسان شمالی و خراسان رضوی در برخی از سال­های دوره­ مورد مطالعه، این سه استان در کل دوره بهصورت واحد در نظر گرفته شده است. که نرخ استفاده از اتومبیل () تابعی از قیمت سوخت و درآمد است و موجودی اتومبیل­ها نیز با در نظر گرفتن سرعت تعدیل تعداد اتومبیلهای مطلوب که خود تابعی از قیمت بنزین، درآمد و قیمت اتومبیل می­باشد، بهدست می­آید.

ایرپاد پرو 206 بنابراین مصرف سوخت تابعی از موجودی اتومبیل، حجم ترافیک و کارایی ماشین­ها است. بررسی ترکیب خودروها در ایران نشان می­دهد که بهدلیل عدم رشد مناسب حمل­ونقل عمومی بیشترین سهم خودروها متعلق به خودروهای سواری شخصی است (مزرعتی، 1386،ص 20)؛ از تعداد 10 میلیون خودروی موجود در ناوگان در سال 1387 حدود 80 درصد آن متعلق به خودروهای سواری است که مشتمل بر 27/8 میلیون خودرو است. از این­رو در این مقاله به بررسی رفتار مصـرف­کنندگان بنزین در قالب یک مدل اقتصـادسنجی و با استفاده از روش مدل­سازی پنل دیتا پرداخته شده است.

لازم به ذکر است که ماهیت روش پنل دیتای متوازن ایجاب می­کند که متغیرهای مدل در تمامی مقاطع دارای دوره زمانی یکسان باشند. در این مقاله سعی میشود که با توجه به تأثیرات کمّی عوامل متفاوت بر مصرف بنزین، حسب برآورد ضرایب کشش­های محاسباتی، عوامل مؤثر در استفاده ابزاری در مدیریت تقاضا شناسایی شوند. در این مدل فرض می­شود که عرضه () و تقاضا () با هم برابر نیستند و مازاد تقاضا وجود دارد؛ مازاد تقاضا ممکن است بهعلت کنترل قیمت و یا عوامل دیگر باشد.

می­باشد. در مطالعه­ی سوئینی متغیر مهمی که روی مصرف سوخت اثر دارد، متوسط کارایی ناوگان می­باشد که کارایی را مایل در در هر گالن تعریف می­کند. اسماعیل­نیا (1378) در مطالعه­ای به برآورد توابع تقاضای سوخت­های بنزین، نفت گاز در بخش حملونقل جاده­ای پرداخته است.این مطالعه ضمن بررسی مبانی نظری توابع تقاضای انرژی، تابع تقاضای سوخت را در بخش حملونقل زمینی در فرم لگاریتمی به صورت تابعی از قیمت واقعی سوخت، تولید ناخالص داخلی، موجودی وسایل نقلیه، متوسط عمر خودروها و جمعیت تصریح می­کند.

قرعه کشی خودرو 25 تیر 1401 با تخمین سه معادله­­ی فوق می­توان عدم تعادل­ها را بررسی کرد. شاکری و دیگران (1389) در پژوهش خود به مدل­سازی توابع تقاضای فرآورده­های نفتی بنزین و نفت گاز در بخش حملونقل از طریق حداکثر سازی سه مرحله­ای تابع مطلوبیت با توجه به قید مخارج مربوطه در هر مرحله پرداخته اند. نتیجه­ی مدل تصحیح خطا نشان داده است که انحراف از یک تعادل بلندمدت به سرعت اصلاح می­شود و تحلیل رفاه بیانگر آن است که جابه­جایی طرح مالیات از مالیات درآمد به مالیات بنزین دارای صرفه­ خواهد بود.

خرید گیم تایم Eu
بنابراین تقاضای سوخت تابعی از قیمت بنزین، درآمد و موجودی اتومبیل است. در این­جا مصرف سوخت تابعی از قیمت سوخت ()، درآمد قابل تصرف ()، قیمت خدمات حمل­ونقل () و قیمت سایر نهاده­ها () است. بر اساس نتایج این مطالعه، کشش کوتاه­ مدت کمتر از کشش بلندمدت است و تقاضای بنزین در سنگال نسبت به قیمت و درآمد در هر دو حالت کوتاه­ مدت و بلندمدت بی­کشش است. از سویی نتایج برآورد مدل نشان می­دهد که بین جمعیت و مصرف بنزین رابطه­ مثبت و معنی­داری وجود دارد، بهگونه­ای که افزایش یک درصدی جمعیت منجر به افزایش 7/0 درصدی مصرف بنزین خواهد شد. ​​​​​!

اپل واچ نسل نتایج حاکی از کم کشش بودن بنزین (در کوتاهمدت و بلندمدت) و نفت گاز می­باشد. بدین صورت که شاخص قیمت گازوئیل () با کشش 04/1 مؤثرترین متغیر در تقاضای بنزین کشور می­باشد و پس از آن متغیرهای جمعیت و شاخص قیمت بنزین بهترتیب با مقادیر 7/0 و 6/0 بیشترین کشش را دارا هستند. 99 درصد بنزین مصرفی در کشور توسط خودروهای سبک موجود در ناوگان حمل­و­نقل مورد استفاده قرار می­گیرد و سایر بخش­ها که شامل نیروگاه­ها، بخش عمومی، تجاری و کشـاورزی می­باشند، تنها 1 درصد مصرف بنزین را بهخود اختصـاص داده­اند. ​.

مقدار مدل نیز بیانگر آن است که 89% تغییرات متغیر وابسته به وسیله­ی متغیرهای مستقل مدل توضیح داده می­شود که حاکی از قدرت توضیح­دهندگی بالای مدل می­باشد. با توجه به مقدار ضرایب برآورد شده می­توان نتیجه گرفت که یک درصد افزایش قیمت گازوئیل، منجر به افزایش حدود 1 درصدی مصرف بنزین خواهد شد. نیز با توجه به استفاده از مدل پنل دیتا و کوتاه­مدت بودن دوره­ زمانی در این پژوهش، از مقدار قابل قبولی برخوردار است.

قرعه کشی ایران خودرو.com در این صورت تابع تقاضای بنزین، تابع تقاضای مشتق است که از تقاضای خدمات حملونقل بهدست می­آید. در سالهای 1369 تا 1373 که همزمان با پایان جنگ تحمیلی و آغاز برنامه­ی اول توسعه­ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است، تثبیت قیمت اسمی بنزین منجر به کاهش قیمت حقیقی بنزین و افزایش تقاضای آن گردید. این مسئله ناشی از چند موضوع است: طی این سال­ها بهدلیل عدم گسترش امکانات عرضه­ی گازمایع، مصرف­کنندگان به دلایل مختلف مانند زمان در اختیار، مسیری که باید طی کنند تا به گـاز مایع دسترسی یابند و بالاخره امـکان جانشین کردن گاز مایع (دوگانه سوز بودن) نتوانسته­اند آن را جانشین کنند.

مدل فوق نیز تا اندازه­ زیادی از پیچیدگی برخوردار است و اطلاعات لازم برای برآورد این مدل در کشورهای در حال تـوسعه کمتر قابل دسترسی است. در مورد جمعیت استان­ها نیز از داده­های موجود در درگاه ملی آمار استفاده شده است. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این پژوهش درفاصله­ی سال­های (1386- 1381) از 28 استان کشور جمع­آوری شده است. موجودی وسایل نقلیه است. در نمودار (2) وضعیت خودروهای شماره­گذاری شده به تفکیک استان­ها نشان داده شده است. ​​​!

افزایش یک درصدی جمعیت و تعداد خودروهای بنزین­سوز، بهترتیب منجر به افزایش 7/0 و 16/0 درصدی مصرف بنزین خواهد شد. هم­چنین، کشش متقاطع قیمتی تخمین زده شده الکل و بنزین نشان می­دهد که مصرف­کنندگان نسبت به تعدیلات قیمت سوخت، حتی در بلندمدت، تأثیرپذیر نیستند. هم­چـنین علاوه بر موجودی، نرخ استفاده و اندازه کارایی اتومبیل نیز بر تقاضای سوخـت می­تواند تأثیرگذار باشد که می­توان مدل فوق را بهصورت زیر برای تقاضای سوخت حمل و نقل ارائه نمود.

آخرین بروزرسانی در: