طول مطالعه: 5 دقیقه

اعتبارات استانی به عنوان متغیر جانشین سیاست مالی در سطح استانی به کار برده شده است. افزون بر این، از آنجا که ویژگیهای متفاوت منطقهای باعث میشود واکنشهای منطقهای نسبت به سیاستهای کلان اقتصادی متفاوت باشد، از سهم هر استان از مجموع اعتبارات کل استانها نیز به عنوان متغیر جانشین ناهمگنی منطقهای استفاده شده است. به طور کلی، نتیجه‫گیری در این خصوص که چگونه کل درآمدهای دولت، مالیات‫های مستقیم، مالیات‫های غیرمستقیم و درآمدهای غیرمالیاتی بخش‫های مختلف را تحت تأثیر قرار می‫دهد، مشکل است؛ زیرا تمامی صنایع با مالیات مرتبط هستند؛ بنابراین، میتوان گفت بر اساس واکنشهای متفاوت بخشهای مختلف اقتصادی، بسته به این که در هر منطقه ترکیب اقتصاد چگونه است و کدام بخش یا بخشها سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است، واکنش نسبت به اعمال سیاستهای کلان متفاوت خواهد بود. ​​.

دلار به تومان همچنین، با توجه به این که ترکیب بخشهای مختلف اقتصادی در هر کدام از مناطق یک کشور متفاوت است، میتوان واکنش متفاوت مناطق را به دلیل تفاوت در واکنش بخشهای اقتصادی، منطقی دانست. با توجه به این که مهاجرتهای استانی از جمله عوامل اثرگذار بر نرخ بیکاری استانی است، میتوان از این اطلاعات به عنوان ماتریس وزنی که معرّف اثرات سرریز بین استانی باشد، استفاده کرد. متغیرهای ستارهدار هر استان نیز شامل نرخ بیکاری و نرخ تورم به صورت میانگین وزنی از نرخ بیکاری و نرخ تورم سایر استانهاست.

به طوری که متغیرهای داخلی هر استان شامل نرخ بیکاری، نرخ تورم، و اعتبارات استان به همراه سهم استان از مجموع اعتبارات کل استانهاست. به طوری که مجموعه اطلاعاتی شامل تمام اطلاعات در دسترس در زمان است. به طوری که اندازه شوک و معادل یک انحراف استاندارد تعریف میشود. واحدهای مقطعی در این مطالعه، استانهای ایران در نظر گرفته شده است؛ به طوری که پانل مورد بررسی مشتمل بر 30 واحد مقطعی (استان) طی دوره 1395:4-1384:1 است (استان البرز جزء استان تهران لحاظ شده است).

خرید گیم تایم Eu

بر این اساس و همچنین، با توجه به هدف مقاله، برای بررسی واکنش یکایک استانهای ایران نسبت به سیاستهای مالی از رویکرد یاد شده استفاده میشود. هسته رویکرد مدلهای شرطی کوچک مقیاس مختصّ کشوری هستند که میتوانند به صورت جدا برآورد شوند. در رویکرد کلاسیکهای جدید، ترکیب فرضیههای انتظارات عقلائی، تسویه پیوسته بازارها و تابع عرضه، دستاوردهای سیاستی مهمی را به دنبال دارد. همچنین، فرض میشود، شوک ساختاری مجزا وجود دارد که به صورت تعریف میشوند. طبق گزارش مرکز آمار کشور از اطلاعات حسابهای منطقهای (1394-1383)، استان تهران، بالاترین سهم را در تشکیل بخش خدمات کشور دارد (به طور متوسط 35 درصد)؛ اما، استانی مانند استان مازندران بیشترین سهم را در ایجاد ارزش افزوده بخش کشاورزی به خود اختصاص داده است (به طور متوسط 9 درصد).

2015) منطقی است که فرض شود اقتصادهای منطقه‫ای به دلیل تنوع اقتصادی، تفاوت‫های جمعیتی، عدم تجانس جغرافیایی و تفاوت‫های توسعه‫یافتگی مالینسبت به سیاست‫های کلان مالی واکنش‫های متفاوتی نشان دهند؛ بنابراین، بررسی اثر سیاست مالی در سطح ملی بدون در نظر گرفتن اینکه هر کشور از مناطق مختلفی تشکیل شده است؛ صرفا، تصویری کلی ارائه میکند که نشاندهنده میانگین واکنش تمامی مناطق است. در مطالعات، بررسی اثرات سیاستهای کلان از طریق برآورد جداگانه هر منطقه انجام شده است؛ این در حالی است که برای ارزیابی دقیقتر، باید همبستگی بین مناطق لحاظ شود.

میانگین تورم جهانی
پژوهشهای بسیاری در خصوص اثرات کلان سیاستهای مالی در یک کشور و یا بین گروهی از کشورها انجام شده است؛ به گونهای که در سالهای اخیر، این مطالعات، از تحلیل اثر سیاست مالی در سطح ملی، به بررسی سایر زوایای این سیاستها گذر کردهاند. مقایسه تنوع جمعیتی مناطق مختلف کشور نشان میدهد بر اساس سرشماری نفوس و مسکن سال 1395، استان تهران تقریبا 20 درصد و استان ایلام، 73/0 درصد از جمعیت کل کشور را به خود اختصاص دادهاند.

رونمایی آیفون ۱۲ پرو مکس اویانگ و همکاران (2005) معتقدند که مناطق مختلف هر کشور به دلیل داشتن ویژگیهای متفاوتی چون ناهمگنی جغرافیایی، تنوع اقتصادی، توسعه مالی و سایر ویژگیهای اقتصادی، واکنشهای متفاوتی نسبت به سیاست مالی نشان میدهند. نتایج آزمون ریشه واحد هگی پس از فصلیزدایی با استفاده از -12 نشان می‫دهد که تمامی متغیرهای مربوط به تمامی استانها فاقد ریشه واحد شش ماهه و فصلی و دارای ریشه واحد غیرفصلی (سالانه) هستند؛ به عبارت دیگر، تمامی متغیرهای تمامی استانها جمعی از مرتبه یک یا (1) هستند.

ایرپاد پرو 2 قیمت

از اینرو، در این مطالعه تلاش شده است از بین مدلهای اقتصادسنجی مختلف که امکان لحاظ اثرات سرریز و برآورد همزمان در آنها وجود دارد، مدل مناسب انتخاب شود. نتایج نشان داد شکل واکنشهای ایالتی تا حد زیادی مشابه؛ اما، اندازه و در بیشتر موارد، علامت آنها متفاوت است. برای دستیابی به هدف پژوهش مقاله بدین صورت سازماندهی میشود: بعد از مقدمه، در بخش دوم، ادبیات موضوع ارائه میشود؛ در بخش سوم، روش پژوهش بیان میشود؛ بخش چهارم به برآورد مدل و نتایج تجربی و بخش پنجم به نتایج و پیشنهادها اختصاص یافتهاند.

ولادیمیر پوتین جوانی
کشوری انباشته شده و به صورت همزمان به عنوان یک مدل بزرگ جهانی حل میشوند. هایو و اوهل (2015) عدم تقارن واکنش مناطق مختلف ایالات متحده را نسبت به شوک مالیاتی دولت در چارچوب مدل () مورد ارزیابی قرار دادهاند. بر اساس جدول (1) استانهای خوزستان، تهران و بوشهر به ترتیب، به لحاظ متوسط سهم از اعتبارات استانی در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتهاند. خارج کردن اطلاعات مربوط به مهاجرت‫های درون استانی باعث صفر شدن درایه‫های قطر اصلی ماتریس مهاجرت می‫شود؛ به علاوه، استفاده از سهم هر استان از مجموع مهاجران وارد شده به سایر استان‫ها منجر به واحد شدن مجموع درایه‫های هر ستون ماتریس مهاجرت خواهد شد.

خرید گیم تایم Tbc
یکی از این زوایا، اثرات منطقه‫ای (ایالتی یا استانی) است. یکی از این دستاوردها، قضیه بیتأثیری سیاستهاست (اسنودن و وین، 1383). بر این اساس، در صورت انحراف تولید از سطح طبیعی خود، نیازی به اقدامات اصلاحی دولت نیست و چنین انحرافی توسط نیروهای بازار حذف میشود. ، سیاست مالی کاملا پیشبینی شده، در کوتاهمدت و بلندمدت اثری ندارد؛ با این حال، سیاست مالی پیشبینی نشده، میتواند رشد کوتاهمدت را متاثر سازد.

در مقابل، برخی معتقدند سیاست مالی میتواند برای رشد اقتصادی مضر باشد. نظریات مختلفی در مورد اثر کوتاهمدت سیاست مالی مطرح است. 1,2,..,مشاهده میکنند. بیانگر یک بردار از متغیرهای مختص واحد مقطعی در دوره زمانی است. ، بیانگر برداری از متغیرهای داخلی مختصّ استان ام در دوره زمانی است. به صورت برداری با ابعاد از متغیرهای داخلی و خارجی در نظر گرفته شده و معادله (2) بر اساس آن بازنویسی میشود.

به صورت زیر مدلسازی میشود.

آخرین بروزرسانی در: