طول مطالعه: 5 دقیقه

مادة 14 آییننامة اجرایی آمادگی مقابله با پدیدة گرد و غبار نیز دارای مقرّراتی مشابه است. قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا دارای تعهّدات فوقالذکر نبود، امّا چنین تعهّداتی در مصوّبة سال 1394 سازمان حفاظت محیطزیست با عنوان «آییننامة خوداظهاری در پایش آلودگی محیطزیست و شیوهنامههای آزمایشگاههای معتمد» که بر اساس مادة 61 قانون برنامة چهارم توسعه و مادة 192 قانون برنامة پنجم توسعه به تصویب رسیده بود پیشبینی شدهاند.

آیفون 14 پرو مکس قیمت
مسی هم با کسب ۱۰ عنوان قهرمانی لالیگا رکورددار است. رونالدو بیشترین جام خود را در لیگ قهرمانان اروپا کسب کرده و با ۵ عنوان رکورددار است. از این رو، گفته شده است: «مهمترین عیب جزای نقدی به عنوان یک مجازات تأثیرپذیری جریمة نقدی از نوسانهای ارزش پول رایج است. از این رو، این قانون میتواند اهداف تنبیهی و پیشگیرانة جزای نقدی جرم آلودگی هوا را به شیوهای مناسبتر فراهم کند.

تتلو من يادت نرم
نماید». اکنون نیز قانون مجازات اسلامی 1392 زمینة روزآمد کردن جزاهای نقدی مندرج در تمام قوانین را فراهم کرده است. در ایران، قانونگذاری صریح در زمینة آلودگی هوا با تصویب قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری در سال 1345 که بند 20 مادة 55 قانون شهرداری 1334 را اصلاح کرد شروع شد و با تصویب قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا در سال 1374 به اوج خود رسید.

جام جهانی ۲۰۲۲

بر این اساس مسی موفق شده در بارسلونا ۳۴ جام قهرمانی را بدست آورد و کریس رونالدو هم با حضور در تیمهای منچستر، رئال مادرید، یوونتوس و تیم ملی پرتغال در مجموع ۳۰ جام قهرمانی را در کارنامه خود ثبت کند. به گزارش مشرق، مقایسهای میان تعداد جامهای کسب شده توسط لیونل مسی و کریس رونالدو صورت گرفته که نشان از برتری فوق ستاره آرژانتینی دارد. یکی از ابتکارهای قانون هوای پاک این است که مادة 32 آن مقرّر میکند: «برای رسیدگی به تخلّفات و جرایم موضوع این قانون، به تشخیص رئیس قوّة قضائیّه شعبهای تخصّصی در هر حوزة قضایی اختصاص مییابد».

مزیّت مادة 19 قانون هوای پاک نسبت به قانون فوقالذکر این است که تکلیفی مشخّص برای وزارت نیرو مقرّر کرده است: «حداقل سی درصد افزایش سالانة ظرفیّت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای تجدیدپذیر تأمین شود». البته قانون هوای پاک نسبت به قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا نقاط قوّت دیگری نیز دارد که در این نوشتار فرصت پرداختن به آنها نبود؛ از جمله این نقاط قوّت میتوان به این موارد اشاره کرد: 1- بهبود تعریف آلودگی هوا و انواع منابع آلاینده؛ 2- پیشبینی ارتقاء استاندارد آلایندگی وسایل نقلیّة موتوری در گذر زمان؛ 3- تسریع بررسی تقاضاهای احداث، توسعه و یا تغییر خط تولید واحدهای صنعتی؛ 4- اختیارات بیشتر برای سازمان حفاظت محیط زیست برای اقدام سریع در مواجهه با واحدهای آلاینده؛ و 5- الزام استاندارد بودن تمام انواع سوختهای تولیدی و وارداتی کشور.

رئال مادرید مقابل آربی لایپزیگ قانون هوای پاک و قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا اختیاراتی را به سازمان حفاظت محیط زیست برای برخورد با عاملان آلایندگی هوا دادهاند، امّا قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا ابزار اجرای این صلاحیّت را مشخّص نکرده بود. اگرچه قانون هوای پاک دچار نقاط ضعف و ایرادهایی است، نقاط قوّت این قانون به ویژه بهبود ضوابط کیفری و نوآوریهای آن نسبت به قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا این امید را به وجود آورده است که با اجراء شدن این قانون، آلودگی هوا از وضعیّت فاجعهبار کنونی خارج خواهد شد.

با دقّت در قوانین کیفری محیط زیست در ایران، میتوان آشفتگی سیاستهای حاکم بر جرایم و مجازاتهای پیشبینیشده را ملاحظه کرد. همانطور که میدانیم یکی از انتقادهای مطرح دربارة قوانین کیفری ایران در مسائل زیستمحیطی کم بودن جزای نقدی مندرج در این قوانین است. امّا طبق مادة 30 قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا، عاملان تخلّف فوق «بر حسب مورد و اهمیّت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا 3 ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد».

ایرپاد پرو یا مادة 24 قانون هوای پاک وزارت جهاد کشاورزی را موظّف کرده است علاوه بر اجرای طرحهای بیابانزادیی مقرّر در قوانین، جهت مهار کانونهای مستعد بیابانزایی و تولید گرد و غبار داخلی (رأساً یا با همکاری بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی محلّی و سازمانهای بینالمللی) اقدامات مقابله با پدیدة گرد و غبار را با اولویّت عملیّات بیابانزدایی، سالانه حداقل در سیصد هزار هکتار اجراء کند. در صورت تکرار تخلّف، قانون هوای پاک فقط مجازات نقدی را به حداقل جزای نقدی درجة چهار قانون مجازات اسلامی 1392 که یکصد و هشتاد میلیون ریال است افزایش داده است، امّا قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا جزای نقدی را ثابت نگه داشته بود و در عوض، حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه را به آن اضافه کرده بود.

زلنسکی بازیکن فوتبال

با توجّه به اینکه حداقل جزای نقدی درجة هفت قانون مجازات اسلامی 1392 ده میلیون ریال است، تردیدی نیست که مجازات ارتکاب تخلّف فوقالذکر برای اوّلین بار، در قانون هوای پاک (ده میلیون ریال) نسبت به قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا (پانصد هزار ریال) شدیدتر است. به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال و در صورت تکرار از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم خواهند شد». طبق قانون نحوة جلوگیری از آلودگی هوا، مجازات تخلّف فوق «پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرّر»، «جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال» بود.

البته اگر این استنباط نیز پذیرفته میشد، آنگاه این ابهام به وجود میآمد که مجازاتهای مندرج در آن قانون (جزای نقدی و حبس) چگونه باید میان آزمایشگاه و کارکنان آن تقسیم میشدند. اسناد و مدارک و اطّلاعات خلاف واقع ارائه نمایند»، کارکنان آزمایشگاههای معتمد را نیز مشمول مجازات دانست. وی با بارسلونا ۶ جام قهرمانی کوپا دل ری را کسب کرده است و در لیگ قهرمانان اروپا هم ۴ قهرمانی در کارنامه خود دارد.

خرید گیم تایم 90 روزه

سبب گردید قوای مقنّنه و مجریّة ایران برای ارتقاء قوانین و مقرّرات مربوط به بهبود کیفیّت هوای شهرها، اقدامهایی را در چند سال اخیر اتّخاذ کنند؛ تصویب قانون هوای پاک در سال 1396 نقطة اوج این فعّالیّتها است. از این رو، در چند سال اخیر قوای مقنّنه و مجریّة ایران اقدام به وضع قوانین و مقرّراتی در این زمینه کردهاند که شاخصتر از همه تصویب قانون هوای پاک در تاریخ 25/04/1396 است.

همچنین، برای ایجاد آلودگی صوتی توسّط وسایل نقلیّة موتوری، برای بار اوّل، یک میلیون ریال، برای بار دوّم، دو میلیون ریال و در صورت تکرار بیش از دو بار، سه میلیون ریال تعیین کرده است. به موجب این گزارش، بسیاری از شهرهای ایران در میان شهرهای جهان در جایگاهی بسیار بد قرار دارند. نگاه کنید به مواد 8، 9، 10 و 33 این قانون. هنگامی که یک «کد» و یا مجموعه قانون تنظیم میشود، معمولاً روح واحدی بر آن حاکم است. ​​​​!

سخنان آقای دکتر سید محمّدمهدی غمامی.

آخرین بروزرسانی در: