طول مطالعه: 5 دقیقه

برای مثال، فضای یک مدرسه و یا دانشگاه که هزینه شده است؛ اما استفاده نمیشود و یا بخشی از نیروی انسانی که به این داستان دچار شدهاند. مقداری از پول یا انرژی که منتقل میشود؛ اما به جامعه و اجزای سیستم آسیب میرساند و برای جامعه مفید نیست. قسمت اول هزینههای جاری را میتوان «هزینه جاری تبدیل» و قسمت دوم را «هزینههای سرمایهای تبدیل ناشی از استهلاک استاندارد ماشینآلات» معرفی کرد؛ اما هزینههای قسمت سوم تبدیل را میتوان «هزینههای اجتماعی تبدیل» نام نهاد.

مسکن ملی ثبت نام در این پژوهش، سعی میشود با استفاده از نظریه سیستمها و مباحث کلاسیک ترمودینامیک در فیزیک و با درنظرگرفتن مدلهای کلان اقتصادی، یک شاخص بسط یافته فراگیر اقتصادی به نام «آنتروپی اقتصادی» معرفی شود. در این مدل، یک سیستم اقتصادی، انرژی و مواد اولیه را از محیط زیست میگیرد و بعد از مقادیر زیاد انتقالات انرژی در درون بخشهای سیستم اقتصادی، در نهایت، تولید زباله و آلودگی در سیستم اقتصادی را مقصد نهایی کالا میداند.

در بخش بعدی با معرفی اجزای مدل کلان اقتصادی، به تصریح مدل مطالعه و تعریف بخش­های مختلف آن پرداخته می­شود. در این مقاله، بخش محیط ­زیست و مالی به بخش­های خانوار، بنگاه، دولت و بخش خارجی افزوده شده است؛ بنابراین، مدل طراحی شده پژوهش، یک مدل تعدیل یافته چهاربخشی است که بخش­های آن در جدول (1) معرفی شده است. در مورد انسان به عنوان یک سیستم، الینهشدن انسانها در یک سیستم نوعی زباله اجتماعی سیستم است و یا وجود استرسهای بالای کاری منجر به مصرف مواد مخدر برای فرد و یا بیش از حد کارکردن فرد، موقعیت عاطفی فرد با خانواده منجر به مشکلات خانوادگی میشود و زباله اجتماعی ناشی از کار مطرح است.

کمکاری و بداخلاقی کارکنان ناشی از این موضوع است. در واقع، بیثباتیها و فشارهای بیرونی که میتواند ناشی از نبودن برنامهریزی و سوء مدیریت ارتباطات سیستم با خارج از سیستم باشد یا تحولاتی که از دسترس مدیریت سیستم خارج باشد. برای یک کشور تغییرات شدید مواد معدنی و محیط زیست به عنوان یک شوک باعث تغییرات شدید قیمت مواد اولیه و انرژی در کشور شده و میتواند علاوه بر فرایند تولیدی کشور، زندگی در آن منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کند و اقتصاد کشور را دچار بحران رکود تورمی کند.

خودرو ملی ایران جدید

این زبالهها شامل تخریب محیط زیست و جنگلها و در نهایت، زبالههای صنعتی و همچنین، اجتماعی و کاهش سرمایه اجتماعی و جرم و فساد است. مثلاً تا زمانی که اطراف فولاد مبارکه انسانها ساکن نباشند، آلودگی فولاد مبارکه یک هزینه مبادله و برونریز منفی نیست و وقتی جامعه اطراف آن ساکن میشود و به محیط زیست نیاز پیدا میکند، هزینههای مبادله و برونریزهای خارجی مطرح میشود. قانون اوّل ترمودینامیک بیان میکند که افزایش در انرژی درونی سیستم برابر با کار انجام شده یا کل گرمای اضافه شده توسط محیط اطراف آن است.

میزانی از انرژی یا پول که در سیستم وجود دارد؛ اما، در دسترس نیست؛ اگرچه، مانند زباله قابل مشاهده نیست؛ اما، بدون اینکه منفعتی داشته باشد، به جامعه هزینه تحمیل میکند و به عنوان هزینههای آنتروپی در داخل سیستم اقتصادی مطرح است. استفاده عام و گسترده این مفهوم در حوزه اقتصاد، به عنوان «استعارهای بنیادی در اقتصاد» به دهه 1970 میلادی باز میگردد. ، در اثر کلاسیک خود، درباره مکانیک آماری، معنی عمیقی به آن بخشید. در واقع، ماشینآلات تولیدی، یک عمر مفیدی دارند و بر اساس آن عمر مفید، هر سال بخشی از آن مستهلک شده و از ارزش آن کاسته میشود.

رئال مادرید ورزش سه در اقتصاد، افراد کمتر از 15 سال و بالای 60 سال، جمعیتِ غیرفعال در نظر گرفته میشود که میتوانند باعث افزایش آنتروپی اقتصادی سیستم و یا به عنوان گرمای بیومس در یک سیستم اکولوژیکی دانست. در این مطالعه، تغییرات آنتروپی اقتصادی به عنوان تابعی از نرخ رشد نیروی کار و نرخ رشد انباشت سرمایه و نرخ رشد سرمایه اجتماعی به صورت یک مدل اقتصادسنجی قابل برآورد، ارائه می­شود. پرخاشگری، بدگمانی، فریبکاری نوعی از زبالههای اجتماعی برای بدن انسان است.

میانگین تورم جهانی 2018) در مطالعه خود با بررسی نقش آنتروپی در اقتصاد، برای دستیابی به اقتصادی درون­زا، اندازهگیری و طبقهبندی آنتروپی در اقتصاد را ضروری میدانند. این پژوهش با تبیین نظری آنتروپی اقتصادی می­تواند به درک بهتر هزینه­ها در سیستم اقتصاد کلان ایران کمک کند. در این نظریه، فعالیت هر جزء از سازمان بر فعالیت سایر اجزاء آن اثر میگذارد؛ بنابراین، نگرش سیستمی موجب می­شود که مدیران به سازمان به صورت یک کل و بخشی از یک سیستم بزرگتر و متأثر از محیط توجه کنند. ​​&;​​​​.

همانطور که سیستم یک گیاه برای زنده ماندن نیاز به تنفس و مصرف انرژی دارد، سیستم اقتصادی نیز برای آنکه روی پای خود بایستد، نیاز به مصرف انرژی دارد. 1973) برای نخستینبار، نظریه عمومی سیستمها را مطرح کرده و با توضیح سیستمهای باز و بسته و نیز تبیین قوانین ترمودینامیکی به تحدید و تعریف آنتروپی، صرفا، در مورد سیستمهای بسته مبادرت ورزیده است. در این مطالعه با پذیرش این واقعیت که انرژی و سرمایه، جانشین یکدیگر در تولید نمیباشند و بلکه مکمل یکدیگر هستند؛ بنابراین، در فرایند تولید، انرژی و منابع محدود زیستمحیطی مصرف شده و یا به هدر رفته و بخشی از آن، هرگز بازگشتی نخواهد داشت؛ بنابراین، نظریه تولید به برگشتناپذیری قوانین ترمودینامیک ارتباط دارد.

با توجه به مدل مفهومی تحقیق، میتوان آنتروپی را در بخشهای مختلف مشاهده کرد. نبود سرمایه اجتماعی، نمود بارز این نوع هرینهی تبادل در سیستم تولیدی یک کارخانه است. برای پایداری در وضعیت فعلی سیستم و عدم افت از حالت فعلی، فعالیتهایی باید انجام شود که در جریان کاهش آنتروپی سیستم خواهد بود. برای مثال، در توزیع درآمد و ثروت. 2012) با استفاده از شاخص آنتروپی، اقتصاد سرمایه­داری و اقتصاد بازار را در توزیع ثروت تحلیل کرده­اند. حسینی و رنانی (1396) مطالعه خود را در خصوص اقتصاد فیزیک با رویکرد توصیفی - تحلیلی حول دو محور مباحثاتی انجام دادهاند.

ولادیمیر پوتین جوانی محور دوم نیز به کاربرد رویکرد ترمودینامیک در نظام توزیعی سرمایه­داری پرداخته است. 2017) با تشریح شاخص آنتروپی در یک اقتصاد، به مزیت­های این نظریه پرداخته است. هم خود جریانات و هم نوسانات این جریانات و تغییرات این موضوع، معادل آنتروپی صادرات و واردات در نظر گرفته میشود. بخشی از این هزینه با عنوان آنتروپی شوک مربوط به هزینه­های ورود و خروج سیستم است. در این پژوهش، سعی شد مفهوم آنتروپی در یک سیستم کلان اقتصادی مدلسازی شود. همچنین مدل، بخش دیگری از آنتروپی را با عنوان شاخص تنفس یا جبران استهلاک سیستم نشان داده است.

هزینههای مصرف دارو در کشور به عنوان هزینههای بهبود، نوعی هزینه تنفس یا استهلاک نیروی انسانی به حساب میآید. را پایهریزی کرد (حسینی و رنانی، 1396: 36). این شاخص، در فیزیک، کاربردهای گستردهای یافته و بحث­های دامنهداری با عنوان «اقتصاد بیولوژیک» و «اقتصاد فیزیک» را موجب شده است؛ اما، در ادبیات پژوهشی اقتصادی کشور، کمتر اقبالی بدان شده است.

آخرین بروزرسانی در: