طول مطالعه: 5 دقیقه

بنابراین، مالیات بر مصرف نقش مهمی در میزان کاهش رفاه ایفا می­کند. همچنین فرض می­شود که دولت از یک قاعده سیاست مالی جهت تعیین مالیات بر درآمد نیروی کار به صورت زیر استفاده می­کند که در آن نسبت بدهی هدف دولت به تولید در قاعده مالی می­باشد. آنها با استفاده از مدلهای استاندارد نئوکینزینی و اضافه کردن چسبندگی دستمزد نیروی­ کار و اصطکاک­های مربوط به سرمایه، مدل خود را برای یک اقتصاد باز کوچک توسعه داده و با استفاده از داده­های کشور سوئد مدل تعادل عمومی تصادفی پویا را برآورد کردند.

جام جهانی ۲۰۰۲

همچنین در رساله نویسنده برآورد و تخمین مدل نیز انجام شده­ و به منظور ارزیابی الگو، گشتاورهای به دست آمده از برخی متغیرهای درونزای الگو با گشتاورهای داده­های واقعی، مقایسه شده و نشان می­دهند الگوی پژوهش، به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه­سازی کند. نتایج نشان داد نقش یک شوک مالی برای توضیح نوسانات در سرمایه­گذاری و تولید ناخالص داخلی بسیار اهمیت دارد. دولت اوراق قرضه داخلی را به فروش رسانده و عرضه پول را کنترل می­نماید (در صورت لزوم تغییر نرخ بهره در دستور کار قرار می­گیرد).

در رابطه (32) عبارت با توجه به فرض این که بنگاه­ها جهت تأمین ارز قادر به فروش اوراق قرضه در بازارهای بین­المللی بوده و با در نظر نگرفتن این فرض، عبارت فوق از رابطه حذف می­گردد. هدف این مقاله بررسی گزینه­ها، اولویت­ها و انتخاب­های سیاست­گذاران و برنامه­ریزان در شرایط بهینه حالت پایدار اقتصادی می­باشد که به دنبال تحقق و بررسی رابطه بین متغیرها در مسئله سیاست­گذار بوده تا بتواند پاسخ­های بهینه­ای با توجه به محدودیت­های اعمال شده توسط مفروضات پارامتری و ابزار موجود برای طراحان و برنامه­ریزان مطرح نماید.

کرونا ۲۴ شهریور
2004) در مقاله خود به مطالعه تعادل رمزی در مدلهای پولی با انحراف مالیات، بدهی اسمی غیردولتی و قیمتهای چسبنده پرداخت. 2007) در مقاله خود به محاسبه رفاه و حداکثرسازی آن تحت قوانین سیاست­های پولی و مالی در مدل ادوار تجاری حقیقی به همراه قیمتهای چسبنده، تقاضا برای پول، مالیات و مصرف دولت پرداختند. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشورها، دولتها می­توانند با تعیین و اعمال قواعد و سیاست­های پولی و مالی بهینه به تامین رفاه اقتصادی قابل قبولی دست یابند.

زلنسکی در خط مقدم امروزه در ادبیات اقتصادی استفاده از قواعد سیاستی موجود (کسری بودجه و روش تامین مالی کسری بودجه) در مطالعه سیاست­های پولی و مالی و پیامدهای رفاهی آنها از روشهای متداول به حساب میآید. دادههای مورد استفاده در این مطالعه به صورت فصلی و از سال 1358 تا 1392 بوده و با استفاده از فیلتر هدریک -پرسکات روندزدایی شده­اند. جهت حل الگو، یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا که مشتمل بر معادلات استخراج شده از بهینه­یابی و نیز اتحادهای موجود در مدل می­باشد، استفاده شده­ است.

بنگاه­­ها در هر دوره برای حل مسأله فوق، با انتخاب تقاضا برای نیروی­ کار، سرمایه و با توجه به احتمال که نشاندهنده مجازبودن بنگاه به تعدیل قیمت­های خود است، قیمت­های خود را بهینه­سازی می­کنند. طبق مدل اشمیت و اوریب (2005) خانوار بعد از تعیین موجودی سرمایه و نرخ به کارگیری سرمایه آن را به بنگاه هر بخش اجاره می­دهد و یک تابع پرداخت هزینه مشخص برای تغییر در ظرفیت بهرهبرداری (تغییر سطح سرمایه) را به صورت برای هر بخش و هر دوره، و پارامترهای تابع هزینه تغییر در سطح سرمایه، تعریف می­شود.

دلار به یورو
گفتنی است به دلیل رعایت اختصار، فقط پارامترهای اصلی و مهم آورده شده و بقیه مقادیر کالیبره­سازی حالت پایدار که در اینجا موجود نیست، در رساله ارائه شده است. با توجه به وجود چهار بخش برای بنگاه­ها، به دلیل رعایت اختصار و تشابه نحوه استخراج این روابط، فقط به ارائه مسأله تولیدکنندگان کالاهای غیرقابل ­مبادله­­ داخلی پرداخته شده است. به تبع این کاهش در درآمد، رفاه نیز کاهش می­یابد. بنابراین، در ابتدا رفاه افزایش و سپس کاهش خواهد یافت. ​&;​​​​!

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر
از طرفی این کاهش قیمت­ کالاهای جهانی منجر به افزایش واردات کالاهای سرمایه­ای شده و به سبب آن سرمایه­گذاری، تولید، درآمد افزایش یافته و در نهایت رفاه افزایش می­یابد. شوک مالیات بر مصرف منجر به کاهش مصرف موثر می­گردد که این امر به نوبه خود مطلوبیت را کاهش داده و این کاهش مطلوبیت، منجر به کاهش رفاه خواهد شد. به عبارت دیگر، برنامه­ریز می­تواند با حداقل کردن میزان زیان در رفاه مردم، به انتخاب ابزارهای سیاست مالی از مجموعه در دسترس خود جهت تأمین مالی مخارج اقدام کند.

بررسی نمودارهای مربوط به توابع ضربه- واکنش شوک­ها حاکی از آن است که شوکهای مربوط به مخارج دولت و تولید جهانی منجر به افزایش میزان رفاه و شوک­های مالیات بر درآمد، مالیات بر مصرف، تکنولوژی، تورم داخلی و تورم جهانی منجر به کاهش میزان رفاه در اقتصاد خواهند شد. داده­های فصلی، شاخص بهای مصرف­کننده، تولید ناخالص داخلی، مخارج دولت، بدهی دولتی، سرمایهگذاری، شاخص قیمت­های صادراتی و وارداتی و شاخص قیمت­های بخش قابل مبادله و غیر­قابل مبادله می­باشند. طبق مدل اشمیت و اوریب (2003) خانوار به منظور تنظیم پرتفولیوی خود و پایداری در مدل، متحمل هزینه­های تعدیل بازار داخلی و بازارهای مالی بین­المللی بوده که بر مبنای واریانس سهام اوراق قرضه، نسبتی از تولید ناخالص داخلی در نظر می­گیرد.

جام جهانی ۲۰۱۴ عبارت تجارت اقتصاد داخلی و پویایی­ قیمت کالای وارد شده نیز در مدل وجود دارد. اقتصاد جهانی شامل تولید، تورم، نرخ­ بهره، رشد عرضه پول و حق جبران ریسک میباشد. می­توان بیان کرد که کم ­بودن کاهش میزان رفاه در حالت سناریو اول ناشی از وجود مالیات منفی بر مصرف و در حالت سناریوی چهارم مربوط به نبودن مالیات بر مصرف میباشد. از طرفی با بهبود تکنولوژی میزان تولید افزایش می­یابد. نتایج نشان داد با افزایش تغییر در هزینه­های دولت، مسیر یکنواخت انحراف مالیات­ها، به طور فزاینده، قابل اهمیت شده و نقش جذبکنندگی شوکها توسط تورم برجسته شده است.

بنگاه­ها قیمت­های جدید خود را بر طبق احتمال (که در بین بخش­ها و بنگاه­ها مستقل است) و تنظیم می­کنند. بنگاها در بخش­ کالاهای غیرقابل مبادله ( ) و در بخش کالاهای قابل ­مبادله ( )، نیروی­ کار و سرمایه را جهت تولید، تقاضا می­کنند. به وسیله سهمی از کالاهای مصرفی که به وسیله خانوار کسب می­شود، پرداخت خواهد شد. اهمیت به کارگیری هر کدام از ابزارهای مالی و تغییرات رفاهی ناشی از اعمال آنها در محدوده­های شرایط تعادلی در بیشتر تحقیقات مورد تاکید قرار گرفته است.

وجود مالیات منفی بر مصرف در حالت سناریوی اول و نبودن مالیات بر مصرف در حالت سناریوی چهارم می­تواند از دلایل کم شدن میزان کاهش رفاه باشد. نتایج تجربی، محاسبه رفاه و نمودارهای ضربه- واکنش در بخش پنجم و در نهایت، نتیجهگیری و توصیههای سیاستی ارائه خواهد شد.

آخرین بروزرسانی در: