طول مطالعه: 5 دقیقه

«قبل از اینکه کرونا بگیرم تدارک عروسی دخترم رو میدادم. آن بندگان خدا که فامیلامون بودن هم بهجای عروسی منتظر شرایط ما شدن». یکی از پرستارامون مبتلا شد و پدر و مادرش رو درگیر کرد و چند نفر دیگه بهشکل زنجیری مبتلا شدن». شکل بیماری کرونا و لزوم رعایت قواعد و پروتکلهای مرتبط با آن برخی هنجارها را تحمیل و شرایط مراقبت از بیماران را متفاوت کرد. 2020) نیز معتقدند برای نگهداشتن پرستاران در شغلشان در این شرایط ویژه باید به آنها حمایتهای اجتماعی راهبردی داده شود؛ زیرا پرستاران مجبورند ساعتهای طولانی از بیماران عفونی بخش کرونا محافظت کنند و با توجه به تداوم این بیماری آنها در زمینۀ شغلیشان با مسائلی روبهرو می شوند (-, 2020 ; , 2020) و این نشاندهندۀ این است که آنها بیشتر از هر گروهی در معرض خطر ابتلا به بیماری قرار دارند (., 2020). در نهایت، مطابق پژوهشهای هو و همکاران (2020)، حمایت اجتماعی میتواند ازطریق تابآوری، سلامت روان کادر درمان را بالا ببرد؛ بهویژه بین اقشاری که ازنظر سنی میانسال محسوب میشوند؛ زیرا در این اقشار نسبت به جوانان تابآوری و بهداشت روانی ضعیفتر شده بود.جام جهانی ۲۰۰۲​​​​!

زلنسکی هواپیمای اوکراینی شرایط به دو نوع کلان و خرد تقسیم میشوند و هنگام واردکردن زمینه به تحلیل به آنها اشاره میشود. همین فکرا بیشتر اذیتم میکنه و اعصابم خرد میشه». این کنش در واقع نوعی تسلیم در برابر فشارها و رؤیاپردازی دربارۀ ترک شغل است که در برخی موارد عملی میشود و سبب قطع همکاری پرستار با بیمارستان میشود؛ اما برای بیشتر پرستاران چنین نیست و پس از مدتها دقتکردن دربارۀ موقعیت شغلیشان، با احساس بیگانگی شغلی به فعالیت خود ادامه میدهند. ​​&;​.

علاوه بر این، توان عاطفی و بدنی پرستاران در بخشهای سنگین عفونی و ایزوله جوابگوی فشار نیست؛ این در حالی است که بهطور چندجانبه از پرستاران انتظار میرود بدون در نظر داشتن خستگیها و تواناییهای خود، همچنان به ارائۀ خدمت مشغول باشند؛ در واقع، شیفتهای سنگین بیش از آنکه بازدهی داشته باشند، سبب فرسودگی بیشتر پرستاران میشوند. نیز میتوانند فعالیتهای خیرخواهانه و اقدامات کمکی به مردم را تضعیف کنند و بهجای کمک به آسیبدیدگان، گروهها صرفاً تلاش کنند فعالیتهای خود را نمایش دهند (کلاتهساداتی و عابدیدیزناب، 1399)؛ اما براساس نتایج کاظمی (1399) کرونا علاوه بر تهدیدها، دستاوردهایی نیز داشته است؛ ازجمله این دستاوردها احیای نوعدوستی است که براساس آن، پزشکی باید عهدهدار تأمین سلامت بشر باشد و نه یک نهاد تجاری پولساز؛ بنابراین، نظامهای مراقبت سلامت باید با هر نوع دستاندازی سودمحورانه مقابله کنند و میتوان انتظار داشت که خصلت دگردوستی پزشکی بهطور ماندگاری با این حرفه همدم و همراه باشد و نهفقط هنگام بحرانی چون پاندومی کروناویروس.

ابرتورم جهانی
این اضطراب و ترس علاوه بر پرستاران، دربارۀ بیماران مبتلا به کووید-19 نیز وجود داشته است. اضطراب دربارۀ ابتلای اعضای خانواده، دلتنگی برای اعضای خانواده و بیحوصلگیهای ناشی از تنهایی، مضامین تجربهشده بهوسیلۀ بیماران بودند. «کار در بخش کرونایی از آن جهت سختتر بود و هست که بیماران همراهی ندارند. در بخش کرونا مریضهایی که هوشیارند، قبل از اینکه بدحال شوند از نگرانیهایشان به ما میگویند، از خانوادهشان؛ از اضطراب مرگ.

آمار مرگ بالا بود. پرستاری که شیفت شب بود و فرزند خردسال داشت، همیشه در تبوتاب تنظیم شیفتها و جابهجا کردن آنها براساس شرایط معمولی زندگی خود بود. پرستاران بهدنبال کاربرد راهبردهای آگاهیبخشی خود میان مردم، برای ساخت اجتماعی اعتماد، گاه راهبردهای خود را بدون نتیجه میبینند؛ در نتیجه، بیتفاوتی آنها نسبت به اتفاقات و کلیشهها شکل میگیرد. با فراگیرشدن کرونا و ایجاد یک ناحیۀ جدید فشار به زندگی پرستاران، اندازه و عمق چالش ایجاد تناسب میان نقشهای مختلف و تکالیف آنها چند برابر شد.

عفونت کووید-19 یک آلودگی به کروناویروس شناختهشدۀ جدید است که با علایم تنفسی همراه است و تصور میشود بهمنزلۀ یک ویروس انتقالپذیر بین انسان و حیوانات پدیدار شده و جهش یافته باشد و یا در غیر این صورت، بهگونهای سازگاری یافته باشد که امکان بیماریزایی میان انسانها را نیز فراهم کند (, 2020). کروناویروس از خانوادۀ بزرگ ویروسهایی است که موجب عفونتهای تنفسی میشود. برخی پرستاران اورژانس از فشار روحی و استرس فراوان خود هنگام شیفت سخن میگویند و برخی دیگر میگویند مدام بین اتاق ایزوله، اورژانس و اتاق عمل جابهجا میشوند و فرایند انطباق روحی با این شرایط کاری برایشان بسیار دشوار بوده است.

تکرار پیدرپی لحظات سرنوشتساز: مشارکتکنندگان پژوهش از تکرار پیدرپی نقطهعطفها و فشار روانی این لحظات سرنوشتساز سخن میگویند. بازگشت این اعتماد و افزایش کمسابقۀ آن از پیامدهای مهم کنش - تعامل مشارکتکنندگان دربارۀ پدیدۀ کرونا بوده است. نظریۀ دادهبنیاد، طرح پژوهش کیفی است که پژوهشگر براساس آن، اقدام به تولید یک تبیین عام (نظریه) از یک فرایند، کنش یا تعامل میکند که براساس دیدگاه شماری از مشارکتکنندگان شکل میگیرد (اشتراوس و کوربین، 1394). در این روش جمعآوری و تجزیهوتحلیل دادهها همزمان انجام میشود و گردآوری دادهها همراه با تحلیل تا جایی ادامه مییابد که به مرحلۀ اشباع برسد.

کوربین و اشتراوس ( 2015 : 226) بر این باورند که شرایط فقط یک بخش از پارادایم هستند که در پاسخ به پرسشهای چرا، چگونه و چهوقت میآیند. هزینههای ترک خدمت کارکنان بنا بر کارآیی هر کارمند سالانه بین 25-20 درصد به سازمان خسارت وارد میکند. چهار اثر نهایی حمایت سازمانی ادراکشده از این قرار است که افزایش درک حمایت سازمانی کارکنان از یک سو موجب افزایش عملکرد و تمایل به ماندن کارکنان در سازمان میشود و ازسوی دیگر، موجب کاهش میزان فشارهای شغلی و رفتارهای بازخوردی (همچون تمایل به ترک خدمت و ترک خدمت) میشود.

زلنسکی بازیکن فوتبال
متن حاصل از پیادهسازی این مصاحبهها، مواد اصلی پژوهش برای استخراج مفاهیم، مقولهها و پاردایم بوده است. در ابتدای مرحلۀ کدگذاری به دادهها بهصورت خطبهخط توجه شد و مفاهیم اولیه از آنها استخراج شدند. در این فرایند، دادهها به کوچکترین اجزای ممکن (مفاهیم) شکسته میشوند. خیلی از این مریضهای جوان آنقدر دیر رسیده بودند که هیچکاری برایشان ممکن نبود. «در برخی از موارد تنها کاری که از دست کادر درمان برمیآید، انجام اینتوبه و دل خوشکردن به رساندن هوا از این طریق است».

ولادیمیر پوتین جودو برای دستیابی به اعتماد موردنیاز برای تأیید علمی این پژوهش از تکنیکهای رایج اعتباریابی استفاده شد؛ به عبارت دیگر، درستی یافتههای پژوهش در این مطالعه از پنج راهبرد بررسی همکاران، چککردن بهوسیلۀ مشارکتکنندگان، مشارکت طولانی، مشاهدۀ مداوم در میدان پژوهش و توصیفات عمیق و غنی استفاده شد. سه دلیل برای استفاده از نیت ترک خدمت بهجای ترک خدمت واقعی وجود دارد: اول، ترک خدمت به شرایط اقتصادی عمومی بستگی دارد. پرستاران در استان خوزستان نیز در حال تجربۀ مقابله با کرونا هستند.

خانوادهام بهشدت نگران بودن و گیج بودیم.

آخرین بروزرسانی در: