طول مطالعه: 5 دقیقه

دهقانی فیروزآبادی و تاجیک،1382: 75-74)

در این پژوهش در بستر حاصل از مطالعات صورت گرفته در خصوص مباحث نظری و کلان در موضوع رابطه ورزش، سیاست و روابط بینالملل و همچنین سیاست خارجی ایران طی سالهای1376-1392، به طور ویژه به نقش ورزش در گسترش مناسبات بینالمللی ایران طی سالهای1376-1392 پرداخته شد و این موضوع در چارچوبهایی چون روابط با نهادها و سازمانهای بینالمللی فعال در حوزه ورزش از سوی نهاد دولتی متولی ورزش کشور، کمیته ملی المپیک و صاحبان کرسیهای بینالمللی ورزشی با تاکید بر سطح مشارکت، تاثیرگذاری و نقشآفرینی در مجامع بینالمللی و منطقهای ورزشی، تعاملات و همکاریهای ورزشی با سایر کشورها در چارچوب سیاست خارجی، حضور و نقشآفرینی در عرصههای رقابت ورزشی قارهای و بینالمللی، موفقیتها و توانمندیهای ورزشی در عرصه بینالملل، دیپلماسی ورزشی، کسب و ارتقای منزلت در عرصه جهانی و میزان کامیابی ورزش و دیپلماسی ورزشی در دستیابی به برخی اهداف سیاست خارجی در دورههای 1376-1384 و 1384-1392 مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و موارد و مصادیق هر یک با بهرهگیری از روشهای کتابخانهای، مصاحبه و پرسشنامه گردآوری و به تفکیک طبقهبندی گردید. ​​​ !

جام جهانی قطر
در دوره دوم مورد بحث این پژوهش(1384-1392)، رویکرد سیاست خارجی مواجههجویی با برخی قدرتهای غربی بود و حوزههای تخاصم و تقابل ایران افزایش یافت. همچنین به تفکر تجدیدنظرخواه و نگاه انقلابی در تنظیم سیاست خارجی غیریتساز، تاثیر اندیشههای ارزشی- اسلامی و موعودگرایانه حاکم بر دولت وقت در هدایت سیاست خارجی به اتخاذ رویکرد تجدید نظرطلبانه در مقابل نظام بینالملل، طرح ایدههایی چون حکومت آرمانی و واحد و تنظیم و اصلاح مناسبات و نظام حاکم بر دنیا و معرفی ایران به عنوان منشا و خاستگاه این انقلاب و تحول (باقری دولتآبادی و شفیعی،1393: 241-239) اشاره گردیده است.

خودرو ملی ترکیه البته دو استثنا در این زمینه وجود دارد: یکی مربوط به میانیگن مساوی آنها در زمینه تاثیرپذیری روابط ایران با نهادها و سازمانهای بینالمللی فعال در حوزه ورزش از سیاست خارجی دو دولت مورد مطالعه بوده که این امر حاکی از اهمیت زیاد سیاست خارجی ایران در این زمینه است؛ دیگری هم مربوط به تاثیرپذیری موضوعات مربوط به تصدی پست و کرسی پاسخ دهندگان از سیاست داخلی و خارجی بوده که این امر حاکی از میانگین بالاتر دولت سالهای1384-1392 نسبت به دولت در سالهای1376-1384 بوده است- امری که نه به عنوان نکتهای مثبت، بلکه امتیازی منفی قابل قلمداد است. ​​​​​.

ورزش یکی از حوزههایی است که کارکردهای آن در عرصه سیاست، اجتماع، اقتصاد و فرهنگ و تاثیرات آن در روابط بازیگران بینالمللی، امروزه تا حدودی مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است، هرچند در قیاس با سایر مقولات و موضوعات مورد مطالعه در روابط بینالملل، با نوعی خلا علمی، غفلت و کمتوجهی پژوهشگران همراه بوده است. این موضوعات خود نمایانگر نقش ورزش در بهبود و گسترش مناسبات بینالمللی ایران با سایر بازیگران نظام بینالملل اعم از دولتها و سازمانهای بینالمللی در این دوره است.

همچنین نتایج حاصل از دیدگاهها و اظهارات برخی از صاحبنظران دارای سابقه اجرایی در حوزه مدیریت ورزش کشور و حضور در مجامع بینالمللی ورزشی، ورزشکاران و کارشناسان حوزه ورزش، حاکی از نقش و تاثیر دیپلماسی ورزشی در گسترش مناسبات بینالمللی کشور و موفقیت در دستیابی به اهداف سیاست خارجی کشور است. همچنین، علاوه بر حمایت نهاد متولی ورزش کشور در این دوره، به حمایت وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در هدایت، معرفی و کارسازی محیطهای مناسب برای عرضه و تبلور حضور ورزش در زوایای متناسب با آن محیط بینالمللی به شکل پررنگ، با خطمشی مشخص و هدفمند نیز اشاره شده است.

با عنایت به اهمیت موضوع و کمبود مطالعات مربوطه در ایران، "نقش ورزش در گسترش مناسبات بینالمللی جمهوری اسلامی ایران طی سالهای 1392- 1376" به عنوان موضوع مورد پژوهش انتخاب گردیده است تا ضمن بررسی علمی موضوع مورد بحث با مطالعه مولفهها و متغیرهای دخیل، بتوان نسبت به شناسایی موانع و چالشهای موجود، ارایه راهکارها و پیشنهادهای علمی و کاربردی در جهت رفع آنها در یک بستر زمانی مشخص، بسترسازی برای انجام مطالعات و پژوهشهای آتی درجهت تکمیل و غنای بحث و تداوم این حوزه مطالعاتی اقدام نمود.

خرید گیم تایم Tbc
به بیان دیگر، در بسیاری موارد رویکردهای تعاملی دولت طی سالهای 1376-1384 با توجه به سیاست تنشزدایی، اعتمادسازی و گفتوگوی تمدنها در این روابط تاثیرات مثبت داشته، در صورتی که در مورد سیاستها و رویکردهای بعضاً تقابلی دولت طی سالهای1384-1392 این گونه نبوده است. هرچند در ایران کسب موفقیتها و پیروزیهای ورزشی در عرصه جهانی و منطقهای همواره مورد توجه و حمایت دولت بوده است، اما میتوان گفت در این دوره، بیش از پیش به این موضوع توجه و تاکید شد و اراده و برنامه نهاد دولتی متولی ورزش کشور بر ارتقای سطح کیفی و کمی توانمندیهای ورزشی و دستیابی به جایگاهی بالاتر از آنچه ورزش کشور پیش از این تجربه کرده بود، قرار گرفت.

قرعه کشی ایران خودرو Https //www.google.com به بیان دیگر، دیپلماسی ورزشی به تمامی در قامت گامی موثر در کمک به برطرفکردن چالشهای سیاسی بین ایران و سایر کشورها و زمینهسازی برای رفع محدودیتها و موضعگیریها علیه ایران و ایفای نقش میانجیِ موفق در حل و فصل مناقشات و کاهش تنشها به عنوان بازوی کمکی سیاست خارجی ظاهر نشد- آنچه با استناد به حوزه مفهومی دیپلماسی عمومی مورد انتظار بود، تماماً شکل نگرفت. به بیان دیگر، ورزش و مناسبات بینالمللی در این دوره تعامل و همافزایی داشت و از همافزایی و دیپلماسی ورزشی در عرصه روابط بینالمللی بهره گرفته شد؛ به نوعی که استفاده موثر و دیپلماتیک از ورزش در پیشبرد و تامین اهداف سیاست خارجی کشور نظیر گسترش همکاری، مفاهمه، تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط با سایر واحدهای سیاسی و تعامل سازنده با دولتها و سازمانهای بینالمللی با توجه به نقش مهم عوامل فرهنگی و بهرهروی از قدرت نرم در عرصه روابط خارجی صورت گرفت.

افزون بر تاثیرات و نقش دیپلماسی ورزشی، نکته مهم دیگری که باید اشاره نمود این است که امروزه ورزش در عرصه جهانی در بازخوانی مفهوم قدرت نقش دارد. در این دوره، دیپلماسی ورزشی مورد توجه و استفاده قرار گرفت؛ به نوعی که تلاش گردید از ورزش در حوزه روابط دوستانه و تنشزدایی با سایر کشورهای جهان و افزایش همکاریهای موثر با نهادها و مجامع بینالمللی استفاده شود. لذا میتوان گفت این تعاملات، در صورت برخورداری از یک برنامه و استراتژی مشخص میتواند عامل موثری در نزدیکی و همسویی کشورها باشد که نتایج حاصل از آن واجد این توانایی بالقوه است که حوزه روابط و تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور را نیز در سطوح متفاوت تحتالشعاع قرار دهد.

0/01 کوچکتر است، پس در زمینه روابط بین سازمانی در دو مقطع مورد مطالعه، در سطح اطمینان 99 درصد، تفاوت معناداری وجود دارد. دهقانی،1386: 70). لذا" گفتمان اصولگرایی عدالت محور جای گفتمان عملگرایی فرهنگی یا صلحگرایی مردمسالار" (صادقی،1388: 307) مینشیند.

آخرین بروزرسانی در: