طول مطالعه: 5 دقیقه

به عبارت دیگر، ایران و فرانسه تقریباً و بهطور نسبی (بدون توجه به اندازۀ اقتصاد دو کشور) تقریباً کالاهای مشابهی را تولید و صادرات میکنند و کالاهای مشابهی را میخرند و وارد میکنند. از سوی دیگر، نهتنها شرکتهای متوسط، بلکه هلدینگها و شرکتهای بزرگ ایرانی نیز عمدتاً در این شرایط گذار، فاقد برنامههای منسجم برای برنامهریزی تجاری بینالملل و شناسایی فرصتهای همکاری تجاری ـ اقتصادی بودهاند و اغلب بهصورت واکنشی و محتاطانه با این قضیه برخورد میکنند.

آیفون 14 معمولی به نظر میرسد مهمترین مقوله در آیندۀ روابط تجاری ـ اقتصادی دو کشور نیز همین بازار اصلی و بازار پیرامونی خواهد بود. این بازار تاکنون به محوریت شرکتهای بزرگ طرفین (نظیر رنو ـ پارس خودرو) تعریف شده است. با نگاهی به روند مصرف روبهرشد در بازارهای ایران، افغانستان، عراق و کشورهای و توسعۀ طبقۀ متوسط در این کشورها، تمامی حوزههای یادشده میتوانند مزیت داشته باشند. با اینحال، مشاهدات پژوهشگر و مصاحبههای وی با کنشگران اقتصادی (از جمله هیئتهای ورودی از آلمان، فرانسه و کرواسی) حاکی از فقدان طرح و برنامۀ مشخص در میان طرفین ایرانی و خارجی برای فعالسازی فرصتها و حوزههای همکاری متقابل بود (سلطانیفر، 1393). بررسیهای پژوهشگر در زمان تعریف پژوهش تا هنگام نگارش این سطور، حاکی از وجود نداشتن طرحهای آمایش تجاری قابلتوجه میان ایران و کشورهای هدف تجاری، اعم از اروپایی و غیراروپایی، بوده است. ​​​​​.

ولادیمیر پوتین اینستا
پیشبینی آیندۀ روابط تجاری ایران و فرانسه و حوزههای فرصت احتمالی ازجمله مطالبی است که باید به آن توجه و آن را تشریح کرد تا کارآفرینان و علاقهمندان به سرمایهگذاریهای متقابل از آن استفاده کنند. به همین سبب، آلمانیها در ایران و سایر نقاط دنیا، اتاقهای مشترک خود را که مسئول ارتباط با بخشهای متوسط و خصوصی درکشورهای هدف هستند، تقویت و حمایت کرده و توسعه دادهاند؛ اما فرانسویها حداقل در ایران لزومی به ارتباط با تشکلهای ایرانی حس نکردهاند و شرکتهای بزرگ فرانسوی نظیر توتال، ایرباس و پژو بهجای استفاده از اتاق مشترک ایران و فرانسه مستقیماً و عموماً با سازمانهای دولتی نظیر شرکت ملّی نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وارد مذاکره میشوند. ​​​!

دلار به تومان سیاست محافظهکاری طرفین ایرانی و فرانسوی باعث شده است اطلاعات محدودی در اختیار پژوهشگران باشد. بهعلاوه، پژوهشگران مختلف بر نیاز به تحقیقات کیفی و میانرشتهای در زمینۀ بازرگانی بینالملل و شناسایی فرصتهای بینالملل از سوی پژوهشگران مختلف تأکید کردهاند. از سوی دیگر، مجموعهای از استدلالها و پیشنویس پیشنهادهای سیاستی نیز در مقدمۀ مقاله استخراج شد که روایی آنها به محک آزمون مصاحبههای تأئیدی در بخش دوم مصاحبهها گذاشته شد. ترکیه. از سوی دیگر، عدم فعالیت جدی در نهادهای تجاری دوجانبه نظیر اتاق مشترک ایران و فرانسه نیز ناشی از تمرکز تجاری طرفین بر شرکتهای بزرگ است که اصولاً حضور نهادهای تجاری واسطه و تسهیلگر را بیفایده ساخته است.

ولادیمیر پوتین بیماری
مثلاً، هر دو کشور فرانسه و ایران در صنایع خودرویی، صنایع غذایی، دارویی، بهداشتی، نفت و گاز و حتی گردشگری و خدمات تجاری دارای مزیتهای تولیدی و صادراتی تقریباً مشابهی بهترتیب در سطح جهان و خاورمیانه هستند. ـ محیط همکاریهای تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه دارای چه ویژگیهایی است؟ در هر کشور اصولاً نمایانگر کمیت و کیفیت شرکتهای کوچک و متوسط آن کشور و شبکۀ ارتباطات میان این شرکتها است. چنانکه در باب شرکتهای کوچک و متوسط فرانسوی مشاهده کردیم، این شرکتها عمدتاً فعالیت بینالمللی محدودی در مقایسه با رقبای آلمانی و ایتالیایی خود دارند، اما در موارد متعددی، در سایۀ شرکتهای بزرگ فرانسوی و در قالب همکاری با آنها، وارد بازارهای بینالمللی میشوند.

مسکن ملی ثبت نام عبارت میشتانت () برای اشاره به کسبوکارهای کوچک و متوسط آلمانی در این کشور به کار میرود. جریمۀ 8.9 میلیارد دلاری آمریکا در می 2015 م علیه بانک فرانسوی بیانپیپاریبا به اتهام نقض تحریمها علیه ایران نیز، به نگرانی فرانسویها از ادامۀ فعالیت در ایران افزوده است. 2001) با شرکتهای بزرگ ایرانی و فرانسوی در بازار غرب آسیا ایجاد کند. فرانسوی هستند، ترس از تحریمهای آمریکا باعث شده است این بانکها، در حال حاضر، تقریباً هیچ رابطۀ مالی با ایران نداشته باشند.

ـ اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگرا است.اقتصاد مقاومتی معنایش این است که انقلاب نشان بدهد که هویّت درونی این کشور و این ملت قادر است خود را اداره کند و رشد بدهد و تعالی بدهد (خامنهای، 1395). ما گفتهایم اقتصاد مقاوتی درونزا و برونگرا است. عبارت است از مفهوم یا سنجهای که میزان شباهت صادرات کشور با واردات کشور و شباهت واردات کشور با صادرات کشور را نشان میدهد.

ایرپاد پرو 2 قیمت چنانکه در شکل 3 نشان داده شد، ساختار و میزان اکمال (انطباق) تجاری میان ایران و فرانسه، مشارکت و همکاری اقتصادی، بهجای تمرکز بر صادرات و واردات مستقیم، را ایجاب میکند. چنانکه مطالعۀ حسینی و دیگران (1386) و مطالعۀ حاضر در سال 1396 نشان میدهد، جریان تجاری حاضر میان بیشتر کشورهای اروپایی و ایران در قالب فروش موادخام نظیر نفت یا اقلام کشاورزی و خوراکی از ایران و در مقابل واردات اقلام و کالاهای صنعتی از آن کشورها صورت میگیرد.

ولادیمیر پوتین تحصیلات

آمار تکمیلی در اینباره در بخش چهارم مقالۀ حاضر آمده است. اقتصاد فرانسه با اقتصاد ایران و افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای صاحبان ثروت در فرانسه منجر میشود که این اتفاق، طبق بحث انتهای بخش 8، نوعی پدافند غیرعامل اقتصادی و در جهت امنیت ملّی جمهوری اسلامی ایران نیز قابلارزیابی خواهد بود. با کاهش رقابتپذیری صنایع، قیمت کالاهای غیرصادراتی و غیرقابلتجارت نظیر مسکن افزایش پیدا میکند؛ درحالیکه قیمت کالاهای قابلتجارت عمدتاً در سطح دنیا ثابت است و در کشور نیز تغییرات به نسبت کمتری را تجربه خواهد کرد. &;!

لیکن این توسعۀ تجارت نبایستی تخالفی با حفظ استقلال کشور داشته باشد و یا منجر به ضربهپذیری اقتصاد ایران شود. این عوامل جمعاً به کاهش نسبی پویایی تجاری ایران و فرانسه و شکننده بودن آن در مقایسه با دیگر رقبای اروپایی و آسیایی منجر شده است. منجر شده است که در سطور پیش شرح دادیم. ایران در 2012 م، از طریق گروه انرژی تدبیر در تلاش برای خرید پالایشگاه ورشکستهای در استان نرماندی فرانسه تحت تملک گروه پتروپلاس برآمد که البته با حکم دادگاه استان این تلاش نافرجام ماند.

همگی طی سالیان وارد بازار ایران شدهاند و در زمرۀ شرکتهای پیشرو در زمینۀ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران یا تشکیل جوینت ونچر با شرکتهای ایرانی محسوب شدهاند. ، اما به دلیل مسائل سیاسی و تحریمها و نیز توان محدود شرکتهای ایرانی تاکنون موفقیت آمیز نبوده و قابلذکر نیست. مهمترین اقلام وارداتی آن نیز شامل نفت خام، ماشین آلات و تجهیزات، تجیزات هوایی و هواپیما، وسائط نقلیه و محصولات پتروشیمی بوده است.

آخرین بروزرسانی در: