طول مطالعه: 5 دقیقه

این بدان معنا است که در سیاست خارجی دولت روحانی تنها مجبورکردن سایر بازیگران به پذیرش مواضع ایران مهم نیست؛ بلکه هزینهای هم که در این مسیر پرداخت میشود نیز مهم است و این میتواند یکی از جدیترین تفاوتهای گفتمان او با گفتمان سیاست خارجی آرمانگرا باشد تلاش برای خروج پرونده هستهای ایران از شورای امنیت در کنار تکمیل فناوری هستهای، حذف تحریمها، جلوگیری از افزایش تنش بین رابطه ایران و آمریکا، اولویت قراردادن روابط دوستانه با همه همسایگان، تدبیر در سیاست خارجی، تلاش برای رسیدن به نظر واحد بین دولت و مجلس برای حل مسائل سیاست خارجی، خطا برشمردن اندیشه تقابل با دنیا و پیمودن مسیر تعامل سازنده اصول دیگر او است.

خرید ایرپاد پرو 2021

البته این سه وعده انتخاباتی تنها مختص به او نبود و دولتمردان پیشین هم به آنها اشاره کرده بودند. ما با بمب هستهای مخالفیم به این دلیل که دین ما و اخلاق ما به ما میگوید سلاح کشتار جمعی و از جمله سلاح هستهای غیرانسانی و برای بشریت خطرناک هستند. بدون توجه به ویژگیهای شخصیتی ایفاکنندگان نقش، درحقیقت متغیرهای وابسته به نقش تأثیرگذاری پست و مسئولیت بر رفتار صاحب منصبان و مسئولان است که بهصورت شرح مشاغل و مسئولیتها یا قواعد رفتاری مورد انتظار از آنان تعریف می شود.

جامعه ایران از نظر فرهنگی، اجتماعی، ویژگیهای خاص خود را دارد. اصلاحات قانون اساسی در آن سال اختیارات رییس جمهور را افزایش داد و با توجه به ماهیت نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی و دو رکنی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور پس از مقام رهبری بیشترین تأثیر را بر سیاست خارجی دارد. در این میان سؤالی که مطرح می شود این است که چرا چنین گفتمانی بر سیاست خارجی و دیپلماسی هستهای جمهوری اسلامی ایران غالب شده است؟

خودرو ملی عراق

به اعتقاد روزنا، تحلیلگران شایستهای وجود دارند که مجموعه گستردهای از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناسانه را کشف کردهاند که بر رفتار خارجی جوامع تأثیرات قابل توجهی (محدودیتساز و توانمندساز) دارد. این متغیر همه جنبههای تصمیمگیرنده یعنی ارزشها، استعدادها و تجربیات پیشین فرد را شامل میشود که گزینههای سیاست خارجی و یا رفتار او را از دیگر تصمیمگیرندگان متمایز میکند( .(, 1971, 108ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﻓﺮدی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮدی، ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ و ﺗﺼﻮرات، اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ، برتریﻫـﺎ، ﺳـﺒﮏ رﻫﺒــﺮی و ﺷــﯿﻮه ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿــﺮی، ﺟﻬــﺎنﺑﯿﻨــﯽ و ﻧﻈــﺎم ﺑﺎورﻫــﺎی ﺗــﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧــﺪﮔﺎن را شامل ﻣــﯽﺷــﻮد.

خودرو ملی پاکستان
مقصود دولت باید درنهایت این باشد که تحریمها زدوده شود؛ زیرا که به سود ملت ما نیست. در این راستا تأکید روحانی بر اینکه ما نمی خواهیم سانتریفیوژها بچرخد و کل مملکت و تولید و صنایع کشور بخوابد و درنهایت حمایت مردم از این سیاست که منجر به پیروزی روحانی در مرحله اول انتخابات شد را باید مورد توجه قرار داد. فشار عوامل محیطی که در تحریمهای گسترده متجلی شد، سبب فشار زیادی به سیاستمداران ایرانی شد و پررنگترین نقش را در شکلگیری توافق هستهای ایفا کرد. ​​!

وی میگوید قسمتی از تحریمها که مربوط به آمریکا است از گذشته بوده و ما با آن مقابله کردهایم، اما در سالهای اخیر دو مشکل روی داده است، بخشی مربوط به تحریم در شورای امنیت سازمان ملل است که این بیسابقه بوده است چون تحریمهای قبلی تحریم سازمان مللی نبوده، مشکل دیگر این است که ما همواره تلاش میکردیم تا فاصلهای میان اتحادیه اروپا و آمریکا باشد و در پرونده هستهای هم این فاصله را ایجاد کرده بودیم. حتی رئیس جمهور وقت محمود احمدی نژاد که زمانی قطعنامه را کاغذ پاره یاد میکرد، به اثرات سوء تحریمها اعتراف کرد.

دوز چهارم واکسن کرونا
تأکید تصمیمگیران ایرانی از جمله مقام رهبری بر لزوم رفع هم تحریمها برای دستیابی به توافق هستهای دلیل بر همین مدعا است. ایستادگی در برابر تحریم و رفع تحریم هم حق مسلم مردم ما است. وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن اﺣﺘﯿﺎط در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺠﻠﻪ و ﺑﯽﭘﺮواﯾﯽ، دوراﻧﺪﯾﺸﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾـﺸﯽ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺟـﺰمﮔﺮاﯾـﯽ، ﺗﻮاﺿﻊ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺒﺮ و ﺗﻔﺎﺧﺮ، اﺣـﺴﺎس ﺑﺮﺗـﺮی در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﺣـﺴﺎس ﺣﻘـﺎرت، ﺧﻼﻗﯿـﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗﺨﺮﯾﺐﮔﺮی، اﻋﺘﻤﺎد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ روانﭘﺮﯾـﺸﯽ، ﺷـﺠﺎﻋﺖ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺗـﺮس، ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﺰﻟﺰل، ﺗﺴﺎﻫﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻘﯿﺪ و ﻏﯿﺮه. ​​​.

رونمایی آیفون ۱۴ با پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 شاهد تحول گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اصولگرایی عدالتمحور در زمان محمود احمدی نژاد به آرمانگرایی واقعبینانه در دولت حسن روحانی بودیم. تحلیلگران دیگری هستند که بر فرایندهای سیاسی متمرکز شدهاند و بین سیاست خارجی یک ملت و تغییرات در افکار عمومی، فعالیتهای رسانههای جمعی و ویژگیها نخبگان، گرایشات، انسجام و پیوند برقرار میکنند. به هر حال پیش از بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر سیاست خارجی دولت روحانی، بهتر است مؤلفههای اصلی سیاست خارجی دولت یازدهم را دقیقتر بررسی کنیم تا تفاوتهای آن با سیاست خارجی دولت گذشته نمایان شود.

زلنسکی در امامزاده داوود
دولت من با کمترین هزینه این حق را تثبیت میکند و پیش میبرد. ویژگیﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و رواﻧﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ دو دﺳـﺘﻪ ذاﺗـﯽ و اﮐﺘـﺴﺎﺑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺷﺨﺼﯿﺖ آﻧﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ. در همین راستا انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 و نتیجه آن بهعنوان یک پدیده مهم در ایران و جهان قابل توجه بود. مختاری هشی، حسین(تابستان 1394)، «تأثیر تحریم های بینالمللی بر عوامل قدرت ملی »، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال یازدهم، شماره دوم. شریعتی نیا، محسن و زهرا توحیدی(1392)، «ایران وقدرت ساختاری غرب»، فصلنامه روابط خارجی، سال پنجم، شماره سوم، پاییز.

ایرپاد پرو یا کری، کلایدهافبونر و همکاران(1392)، بازخوانی تحریمهای اقتصادی، ترجمه نادرجعفری، تهران: انتشارات کشتیرانی. رشد اقتصادی، میزان تورم، ارزش پول ملی، بازپرداخت دیون، درصد تحقیقات و توسعه معیار اندازهگیری آنتروپی هستند(مختاری،149:1394). در رابطه با دیپلماسی هستهای دولت یازدهم اگرچه آثاری نوشته شده است؛ ولی کمتر از دیدگاه نظری به این موضوع پرداخته شده است. پس یک رابطه معکوس بین شخصیت و نقش وجود دارد. از معدود آثاری که به سیاست هستهای دولت یازدهم ازدیدگاه نظری پرداخته است میتوان به مقاله الهام رسولی و سیدمحسن میر حسینی باعنوان «بررسی عوامل شکلدهنده به سیاست هستهای دولت اعتدال براساس نظریه پیوستگی جیمز روزنا» اشاره کرد(رسولی و میرحسینی: 1394). اگرچه این مقاله تلاش میکند تا متغیرهای مورد نظر روزنا را در رابطه با موضوع هستهای مورد آزمون قرار دهد؛ اما تفاوتهای قابل توجهی با اثر حاضر دارد از جمله اینکه اصول و جهتگیری و گفتمان حاکم بر دولت یازدهم در عرصه سیاست خارجی چندان مورد بحث و بررسی قرار نمیگیرد.

آخرین بروزرسانی در: