طول مطالعه: 5 دقیقه

در این بین، توجه قانون گذاران و ناظران بین المللی و ملی نیز به این موضوع با اهمیت جهانی جلب شده است. در نهایت برای ایران نیز این موضوع نشاندهنده این بوده است که رابطه مثبت و معنیداری بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی ماهانه ارزهای مجازی تنها در وقفه دوم وجود داشته است.همچنین نتایج نشان میدهد زمانی که عدماطمینان مربوط به سیاست اقتصادی بیشتر باشد، بیت کوین بدون شک میتواند به عنوان یک ابزار پوششدهنده استفاده شود.در مقایسه نتایج بدست آمده با مطالعات پیشین مشاهده میشود که مطابق با نتایج چنگ و ین (2021)، چم و همکاران (2021) و هوپنه و همکاران (2021) افزایش در نااطمینانی سیاست اقتصادی منجر به افزایش در نوسانات بازدهی در ارزهای مجازی شده و میتواند در پیشبینی بازدهی در این بازارها اثرگذار باشد.

جام جهانی ۲۰۱۰
᠎!

تورم جهانی چیست در نهایت در مدل برآورد شده برای ایران مشاهده میشود که تنها ضریب وقفه دوم در سطح خطای 10 درصدی معنیدار بوده است و سایر ضرایب در وقفههای مختلف به لحاظ آماری بیمعنی بوده است. برآورد صورت گرفته برای کشور آمریکا بیانکننده این بود که بین شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی و بازدهی بازار ارزهای مجازی تنها در وقفه اول رابطه مثبت و معنیداری مشاهده گردید. در طی سالهای گذشته ارزهای مجازی به یک گزینه جذاب سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران تبدیل شده است زیرا غالباً به عنوان یک دارایی امن شناخته میشود (دیربرگ، 2016؛ وانگ و همکاران، 2019). مطالعات اخیر به دلیل بازار ناکارآمد بیت کوین به پیشبینی بازده ارزهای مجازی پرداختهاند (اورکوهات، 2019؛ هو و همکاران، 2019). نتایج بدست آمده از این مطالعات نشاندهنده این است که پیشبینی بازدهی توسط عوامل بازار ارزهای مجازی از قبیل شاخصهای تکنیکال ارزهای مجازی (گریتسن و همکاران، 2020)، تأثیر توجه رسانهها (فیلیپاس و همکاران، 2019)، ویژگی بازگشتپذیری بازدهی به مقدار متوسط (تراتی و همکاران، 2020) و دنباله ریسک شرطی (بوری، 2019) امکان پذیر است. ​​​​​​.

چنگ و ین (2021) در مطالعه خود نشان دادند که شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی چین قادر به پیشبینی بازدهی ماهانه بیت کوین بوده در حالی که شاخص کشور آمریکا یا کشورهای آسیایی دیگر قادر به پیشبینی بازار ارزهای مجازی نیست. دوره زمانی این مطالعه بر اساس دادههای دوره زمانی 2012-2021 بر اساس فراوانی ماهانه متغیرهای بازدهی ارزهای مجازی (بیت کوین) و شاخص عدماطمینان اقتصادی کشورهای آمریکا، چین، انگلستان و ایران مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. چن و همکاران (2021) ارتباط بین بازدهی بیت کوین و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی در کشور چین را در دوره بحران کووید 19 مورد بررسی قرار دادند.

جام جهانی کشتی آزاد
بازدهی ارزهای مجازی بر اساس رشد ماهانه محاسبه شده است. با این حال، هیچ مطالعهای تأثیر عدماطمینان سیاست اقتصادی در کشورها بر بازده ارزهای مجازی را بررسی نکرده است. شواهد بیانگر این است که تحت شرایط سیاستهای اقتصادی ارزهای مجازی میتوانند تحت تاثیر قرار بگیرند. این داراییها نام خود را از سازوکارهای امنیتی رمزگذاری میگیرند که درون دفتر کل توزیع شده عمومی بدون نیاز به مجوز به کار گرفته میشوند.

مسکن ملی تهران

به نقل از دیلی بیست؛ لیودمیلا پوتین، همسر سابق ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه، با آرتور اوکرتنی، جوان 37 ساله ازدواج کرد. ازدواج جنجالی همسر سابق پوتین با جوان 37 ساله! آریانانیوز: ماجرای داغ ازدواج همسر سابق ولادمیر پوتین با یک جوان 37 ساله … مدتی بیش نیست که از طلاق جنجالی ولادیمیر پوتین رییس جمهور پر حاشیه روسیه و همسرش می گذرد و اینک به گفته رسانه ها همسر سابق رییس جمهور روسیه با جوانی ازدواج کرد که 21 سال از وی کوچکتر است.

قرعه کشی ایران خودرو Https //www.google.com منظور از عدماطمینان سیاستهای اقتصادی بیثباتی است که در اثر تغییر سیاستهای اقتصادی دولت بوجود میآید و نه بیثباتی ناشی از تغییر رژیم. در ادامه به هریک از این موارد پرداخته میشود. آنها معتقد بودند روش پرون (۱۹۸۹) که بر اساس آن زمان شکست ساختاری به صورت برونزا و از پیش تعیین شده است در زمینه پذیرشیا رد فرضیه ریشه واحد گاهاً منجر به نتیجهگیری غلط میشود (صمدی و پهلوانی،۱۳۸۸). علاوه بر این با توجه به مطالعات محدود داخلی مشاهده می شود که بطور کلی نااطمینانی در سیاست اقتصادی مطابق با مطالعه جعفری صمیمی و همکاران (1394) و امیری و پیرداده بیرانوند (1398) منجر به بروز نوسانات در بازارهای مالی میشود.

همچنین ارتباط بین بازده بازار سهام و عدماطمینان سیاستهای اقتصادی غیرخطی و اثر عدماطمینانبر بازده سهام در رژیم با نوسانات بالا قویتر و پایدارتر است. لیودمیلا و همسر جدیدش در همان اپارتمانی زنده گی میکنند که سالها پیش پوتین در سنت پترزبورگ خریداری کرده بود و پس از طلاق به لیودمیلا رسید. لیودمیلا سال 2013 از پوتین جدا شد و اعلام کرد نام فامیل همسر جدیدش را بر روی خود میگذارد.

ولادیمیر پوتین و لیودمیلا سال 1983 (1361) ازدواج کردند و حاصل زنده گی آنها 2 دختر است. نتایج برآورد الگوها، نشان داد که عدماطمینان اقتصاد بر میزان واردات موثر است. برای برآورد شاخص عدماطمینان سیاستهای اقتصادی از روش معرفی شده توسط بکر و همکاران (2016) استفاده شده است. این داراییها در بسیاری موارد باورهای تثبیت شده درباره پول، روابط اقتصادی و سرمایه گذاری را با چالش مواجه میکنند، و از این رهگذر پرسشهایی را درباره گزارشگری مالی مناسب مطرح میکنند.ماهیت متنوع و پیوستهرو به تکامل پدیده داراییهای رمزنگاری شده، در کنار نبود استانداردها و رهنمودهای حسابداری مشخص و رسمی مربوط به آنها، چالشهای پیچیدهای را برای تهیه کنندگان اطلاعات مالی به وجود آورده است.

رئال مادرید بارسلونا

از مهمترین عوامل تشدیدکننده عدماطمینان سیاستهای اقتصادی را میتوان ناشی از سیاستهای دولت و مقامات پولی کشور دانست. در حالی که استانداردگذاران اقدام بیشتری صورت نمیدهند، شاید دارندگان داراییهای رمزنگاری شده نتوانند به آن کاربست حسابداری که آن را مناسبترین گزینه تشخیص میدهند، دست یابند. در این قسمت به بررسی و برازش مدل تجربی پرداخته میشود. این بیثباتی غالبا توسط ضریب پراکندگی شاخصهای اقتصادی سنجیده میشود. آزمونهای ریشه واحد مرسوم از قبیل آزمونهای دیکی فولر تعمیمیافته (1979) و فیلیپس - پرون (1988) زمان وجود شکست ساختاری در متغیرهای اقتصادی نتایج گمراهکننده ارائه میدهند (زیوت و همکاران، 1992). بر اساس دیدگاه زیوت- اندروز (1992)تعیین درونزای زمان شکست ساختاری ممکن است منجر به رد فرضیه ریشه واحد در برخی حالتها شود.

ماهیت روابط اقتصادی زیربنایی باید درک شوند، و بر مبنای آن بهترین گزینه بر اساس استانداردهای حسابداری موجود شناسایی شوند. دوره زمانی این مطالعه بازه 2012-2021 بر اساس فراوانی دادههای ماهانه بوده است. محاسبات صورت گرفته در این بخش در نرم افزار انجام شده است. در این مطالعه از اطلاعات آماری بازه زمانی 19 جولای 2010 الی 11 آپریل 2019 استفاده شد. ساختار مقاله حاضر در پنج بخش تدوین شده است.

آخرین بروزرسانی در: