طول مطالعه: 5 دقیقه

انجام شده است. براساس شکل 2، اکمال (انطباق) تجاری میان واردات ایران و صادرات فرانسه در مقایسه با صادرات آلمان و ایتالیا کمتر است؛ چراکه نمودار اکمال (انطباق) صادرات فرانسه ـ واردات ایران بهطورکلی برای کلیۀ سنوات زیر دو نمودار دیگر واقع شده است. باتوجهبه آن، فرانسه اولین شریک صادراتی آلمان، و آلمان هم اولین شریک واردات و صادرات فرانسه است که حاکی از ارتباطات ارگانیک تجاری میان این دو غول اقتصادی اتحادیۀ اروپا است.

دلار به یورو در همین زمینه، به علت تنوع و گسترۀ وسیع حوزۀ اروپای متحد، ماهیت چندفرهنگی و جذابیتهای ذاتی موجود در این منطقه، توجه پژوهشگران بهطور خاص به شناسایی فرصتهای کسبوکار میان ایران و اعضای اتحادیۀ اروپا معطوف شد. در مقابل، کشورهایی نظیر کرۀ جنوبی، چین و ترکیه بین 80 تا 480 درصد صادرات خود را به ایران افزایش دادهاند. هرچه اکمال تجاری دو کشور بیشتر باشد، بدان معنی است که گزارۀ «کشور کالاهایی را صادرمیکند که کشور آنها را وارد میکند یا کشور کالاهایی را صادر میکند که کشور آنها را وارد میکند» بیشتر میان دو کشور و موضوعیت دارد.

جام جهانی کشتی آزاد از سوی دیگر، مجموعهای از استدلالها و پیشنویس پیشنهادهای سیاستی نیز در مقدمۀ مقاله استخراج شد که روایی آنها به محک آزمون مصاحبههای تأئیدی در بخش دوم مصاحبهها گذاشته شد. از سوی دیگر، پیشنهاد تحقیق حاضر مبتنی بر توسعۀ همکاریها میان بخشهای کوچک و متوسط طرفین جهت فروش کالا و خدمات در بازارهای پیرامونی ایران از جهت تقویت بخش کوچک و متوسط ایران و اشتغالزایی درون کشور و بینالمللی شدن فعالیتهای این صنایع در چارچوب اقتصاد مقاومتی قابلارزیابی است. بر این اساس، با نگاهی به مسئلۀ بازار میتوان محورهایی برای همکاری متقابل آتی میان طرفین را برشمرد که همانا توسعۀ همکاریهای متقابل بخشهای کوچک و متوسط در حوزههای برگزیده و به محوریت بازار ایران و غرب آسیا است.

زلنسکی بازیکن فوتبال
عبارت میشتانت () برای اشاره به کسبوکارهای کوچک و متوسط آلمانی در این کشور به کار میرود. بررسی وضعیت اکمال تجاری میان واردات ایران و صادرات فرانسه، در مقایسه با آلمان و ایتالیا نشان میدهد که ساختار صنعتی دو کشور ایران و فرانسه بهطور نسبی به هم شباهت دارد. این سؤالات طی مصاحبههایی نیمهساختاریافته از فعالان صنعتی ایران و فرانسه پرسیده شد و تا 24 نفر، تا نیل به نقطۀ اشباع نظری، ادامه یافت. بخشی از این پژوهش، به استخراج فرصتهای همکاری اقتصادی میان ایران و فرانسه اختصاص یافت.

توصیفی از وضعیت تجارت فرانسه در ایران در شکل 4 به تصویر کشیده شده است. چرخۀ این بیماری برای اقتصاد فرانسه در شکل 5 به تصویر کشیده شده است. با دستیابی به بازارهای بزرگتر (در خاورمیانه و اروپا)، سرمایۀ بیشتر (از ایران و فرانسه)، نیروی انسانی ارزانتر (از ایران) و برند و فناوری مطلوب (از فرانسه)، بهصورت متقابل، میتوانند به مزیتهای رقابتی بهتر و درنتیجه دامنۀ عملیات بینالمللی بیشتری دسترسی پیدا کنند. همین مسئله از جمله دلائلی است که باعث میشود فرانسه بهعنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت در تصمیمگیریهای خود در بسیاری از موارد تحت تأثیر القائات رقبای منطقهای ایران در خاورمیانه باشد.

آیفون 14 پلاس اقتصاد ایران نیز دچار چرخۀ مشابهی است که البته نقطۀ شروع آن بهجای سیاستهای اقتصادی، کاری و کارگری، از نفت و درآمدهای نفتی است و البته ابعاد بیماری در ایران به مراتب از فرانسه شدیدتر بوده و در هر حالت به کاهش توان رقابتی صنایع ایران منجر شده است. البته این اتکا بر شرکتهای بزرگ باعث شده است نظام تجارت خارجی فرانسه در مقایسه با رقبایی نظیر آلمان یا ایتالیا دچار بروکراسی، لَختی و احتیاط بیشتری در موردتجارت با ایران باشد.

بخشی از دلائل این قضیه البته ریشه در نااطمینانی موجود در آیندۀ تجارت ایران و عدم اطمینان به تجارت پایدار با غرب دارد که باعث شده است مسئولان و فعالان اقتصادی در ایران قادر به برنامهریزی بلندمدت برای توسعۀ تجارت با کشورهای خارجی و بهویژه غربی نباشند. آلمانی کوچک و چابک است و در ایران شبکهسازی خوبی را به اتکای اتاق مشترک ایران و آلمان با بخش خصوصی ایرانی به انجام رساندهاند. در طول یک دهۀ گذشته، بخش اعظم سهم اروپا از بازار ایران از دست رفته بخش مهمی از آن را رقبایی از چین، ترکیه و دیگر کشورهای آسیایی پر کرده بودند.

جام جهانی ۲۰۲۶
عبارت است از مفهوم یا سنجهای که میزان شباهت صادرات کشور با واردات کشور و شباهت واردات کشور با صادرات کشور را نشان میدهد. مفهوم یکپارچگی و همبستگی () در بحث جهانی شدن مطرح شده و تلویحاً به معنای وابستگی اقتصاد فرانسه به ایران حتی در سطح محدود است. جریمۀ 8.9 میلیارد دلاری آمریکا در می 2015 م علیه بانک فرانسوی بیانپیپاریبا به اتهام نقض تحریمها علیه ایران نیز، به نگرانی فرانسویها از ادامۀ فعالیت در ایران افزوده است.

جدول تورم جهانی 2001) با شرکتهای بزرگ ایرانی و فرانسوی در بازار غرب آسیا ایجاد کند. لازم است مشارکتهای طولانیمدت اقتصادی با طرفین ایرانی صورت پذیرد، اتحادیههای دوجانبه بهطور جدی فعال شوند، تجارت دوجانبه بر مبنای احترام، ایجاد اعتماد متقابل و شفافیت سازمان مجدد یابند، سیستمهای مالی و بانکی مستقل برای روابط تجاری ـ اقتصادی طرفین طراحی شوند و یک سیاست توسعۀ روابط فرهنگی در راستای توسعۀ روابط تجاری توسعه یابد. در چارچوب یکی از بخش­های تحقیق حاضر که ناظر بر یافتن فرصت­های همکاری میان ایران و فرانسه است، حوزههای برگزیدۀ سرمایهگذاری مشترک در ایران طبق مقابله، مقایسه و الگویابی میان تقریرات مختلف از فرصتهای کسبوکار استخراجی از اسناد و مصاحبهها بهترتیب اولویت عبارت خواهند بود از: 1) محصولات مصرفی ()؛ 2) صنایع غذایی و کشاورزی (آگروفود)؛ 3) لوازم و قطعات خودرو و خودروسازی؛ 4) کسبوکارهای فرهنگی؛ 5) صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی؛ 6) خدمات مهندسی و ساختوساز؛ 7) نفت و گاز؛ 8) خدمات تجاری؛ 9) هتلداری، گردشگری و تفریحات؛ 10) ماشینآلات صنعتی؛ 11) لوازم و تجهیزات الکترونیکی و الکتریکی؛ و 12) حملونقل، زیرساختها و فناوریهای وابسته. ​​.

فرصتهای استخراجی در جریان این تحقیق در رابطه با سرمایهگذاریهای مشترک ایران و فرانسه در ایران و فرانسه میتواند در این چارچوب همین آمایش فرصتها ارزیابی شود. سؤالات تحقیق عبارت بودند از اینکه تحلیل محیط تجاری ـ اقتصادی میان ایران و فرانسه چه ویژگیهایی دارد؟ جالب اینکه در سالهای 1384 و 1385 نیز تقریباً نیمی از واردات ایران از فرانسه قطعات خودرویی بوده است. این بدان معنا است که میان واردات ایران و صادرات فرانسه در مقایسه با آلمان و ایتالیا تطابق کمتری وجود دارد.

مشاهده میشود که رتبۀ ایران در میان مقاصد صادراتی و وارداتی فرانسه در سال مذکور بهترتیب 68 و 105 بوده است؛ در حالیکه این رتبهها برای کشوری نظیر امارات بهترتیب 20 و 48 و برای ترکیه 14 و 14 بوده است. راهش این است که ملت بایستد، مسئولین بایستند و آگاهانه و هوشیارانه حرکت کنند (خامنهای، 1394 ج).

آخرین بروزرسانی در: